MP3

“Her bir oňat we kämil peşgeş ýokardan.gökdäki ýşyklaryň Atasyndan
gelýändyr. Ol hiç haçan ütgeýän däldir. Onda ütgemekligiň ýokundysy hem
ýokdur. Ýaradanlarynyň arasynda Onuň saýlan halky bolmagymyz üçin Hudaý
hakykat sözi arkaly bize täze ýaşaýýş bermegi karar etdi.

Salam ezizler! Bugun siz bilen bölüşmekçi bolan şaýatlygymiz
haýatymyzda düşüşyb dürýan täsinliklerdiň biridir. Hudaýy öz perzentlerini
taşlab göýymýanynyň subutydyr. Bu men bilen bir maşgalanyň başyndan
geçiren şaýatlygy. Şo maşgalanyň ejesi maňa öz şaýatlygyny şeýle aýdyp
berendi.

Biz bu waka biziň başymyza düşmes diyip öýlardyk. Şonda köp gatly
hassahananyň sekkizinçi gatynda durup köçani gözegçilik edýadym. Adamlar
hemişeki ýaly öz mekanlaryna howlukýadylar. Daşarda haýat bir depginde
gidýady.Yone biziň haýatymyz astyn-üstin bölup gitdi.Bir näçe günden bari
gýzgyny düşmän düran gyzamny keselhana getirdik.Gyzgynlygy 39-40 dan
düşenokdy.Oňa arka beýni miningit diyip diagnoz goýdylar. Men onuň
hor,ejiz bedenine garab gynanmakdan başka hiç zat edip bilmýadym. Bir näçe
gün içinde ol horlanyp kiçik bolup galdy.Men doktor we medsestralaryň oňa
kömek etmek uçin bir elhal ylgap ýorenlerine seredip dürýadym.

Men gyzyma diňe ybadat bilen kömek edip bilýadym.Şoniň uçin hem her
bir sözüm ybadatä aýlanypty:” Eý,Hudaýym,gyzym şipa tapsyn.Doktorlar we ýan
ýoldaşym bilen gepleşenimde hem Hudaýya ýalbarýadym Eý Hudaýym haýyşt gyzym
şypa tapsyn diyip.” Ony gaýtadan rengen etdiler,kompýter tomografiýa
etdiler ,bir näçe gezek gan seljerişelini geçirdi.Şondada unyt bilen ybadat
edip dürdym.Ybadatlarym aýrylmýan bir bolegime meniň dem alyşyma öwrüldi.
Men dem alýanynda hem,çykaranymda hem ybadat edýadym.Şonda men bir ejiz
çaga ýaly asmandaky Atama ýalbarýadym.Gyzyma gözlesem göwnüm bözulup
gidýady.Ol şeýle bir güýçsizdi geplämägäda suw soramägäda ýagdaýy yokdy.

Şonda öz güýjim bilen hiç zad edip bilmesligimni aňladym. Başima düşen
bu elhenç ýagdaýyi butinleý Hudaýyň eline tabşyrmakdan ondan ýardama
garaşmakdan başka yoly ýokdy.Hudaýy şol wagtda maňa Mukaddes Kitabda
ýazylan Özüniň wadalaryny ýatlatdi. Men hem olardan ulanyp Hudaýya ybadat
etmäkda dowam etdim.

On gün geçanson gyzgyny düşdi.Gyzym doly şipalanib gidiş
öňuňdedi. Hudaýya şukur gyzym butinleý şipa tapdy. Emma bu waka maňa köp zady
öwretdi. Men özümyň ejiz güýjime ynanyb hereket etmäkden togtab Hudaýyň
rejesine ynanmagi öwrendim. Şo günlerde men Hudaýy bilen bolan
aragatnaşyklary anyk düýdym. Hudaýy düşünmägä özümyň ene-atalyk
jogapkärçiligimy düýmägä bir ädim taşlaptym. Ene häsiýetinde perzentlerimni
ulakan etmäkde Hudaýyň kömegine näçe mätäjligimi düýdym.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top