MP3

Salam! Hayatimiz hemişe biz öylan yaly geçmayar! Yone nahilli hem bolsa
yaňymizda bizi söyan we biz barada alada edyan Hudayimiz bar. Büny biz
bir doganimiz hayatinan gormegimiz mumkin. Jamila uýany adamsy tört
çagalary bilen taşlab gitdi. Çagalaty: biri 14 , 11, 10, 9 yaşdy. Şonda ol
bar işlery oz eline almaňa mejbur boldy. Ol çagalaryna hem ene hem ata
boldy.Öýiň aladalary, enelik borçy, her hil hasab –hesiplery tölemek
barysyny oňuň bir özi etmelydy. Käkasi gidenson çagalarynyň hem terbiesy
bözildy . Jemila gündizlery mekdepte işleb giçelery öya gelib çagalaryna
nahar bişirib olaryň eşikleriny ywyady.
Mekdepten böş waktlary töleglery tölemana we bazara baryady.Öňki wagtlarda
çagalar diýenini etmän wagtlarynda adamsy goşulyşyady we kakasynan görküb
çagalary enesine gulak asyady. Indilikde önuň pikrinçe çagalary gulak
asmyan bolup baryan yaldy. Köplanç hat-da çagalary mektebden kaçan
gelyanyny hem bilman galyady.Umuman çagalaryna wagt sarp edip bilman
galdy.Ol beyle yaşamany islemyady.Çagalary mektebden gelende olar bilen
bileje bölup , gerek wagtynda ölary dögry yola salmagy, maslahat bermany we
olar bilen bille Mukaddes Kitaby ökamany öran islyardy. Emma hazirki
hayaty öz islayan yaşayiş daldy.Ol gaygy aladalarynyň köpdiginen öziniň
çagalaryna aydan sözlery, beren wadalary yadynda durmayan boldy.
Kaçan çagalaryna bir işlery etmaga ruhsat bermely ya-da kaçan bermely
daldigini hem bilman galdy. Ahiri beyle yşayiş tertiby ony yadaty. Şonan
soň ol hammama girib Hudayi çagirdy:”Men natmely? Men şeyle hayaty
islepmidim? Öran yadadym. Meniň esasy borçym seniň maňa beren çagalaryňy
seniň yoluňda terbýielemek ekeniny bilyan. Muňa men ähmietly gözlayan.
Emma men çagalarymy eklemek uçin ölaryn gerek zatlaryny alib bermegim uçin
işlemely. Işlesem çagalaryma wagt sarp edib bilemok. Näme edeyin?
Şonda Huday öňlery hem öňuň hayatynda işlenini. We öl barada gaygy alada
edeniny ýadyna saldy.Ybadat edib bolonson Jemile örnunan ynam bilen
turdy.Ol indy işlamayar. Önuň esasyi borçy çagalaryny terbielemek galany
bolsa Hudayiň işi.
Şonan söň ol işinen çikdy.Her güny çagalary bilen öyde boldy. Ilki
günlery pullaryny öran seresaplyk bilen ülandy, arasynda kä bir gerekly
zatlaryna mätäç hem boldy.Yone bu uzaga çekmedy. Bir güni çagalar
gapynyň kakilanyny eşitdy. Ejesi öwreteny yaly “Kim bu” diyib sorady. Hiç
kim jogap bermedy. Şonan söň çagalar ejesini çagyrdy. Jemile gelib gapyny
ywwaşlyk bilen açdy. Gapynyň artynda ülakan Täze yil ýolkasy bilen her hil
sowgatlar durdy. Çagalar görenlerine ynanmyady. Birazdan söň olar bu
Hudayiň olar barada alada edyanyny düşündi. Şü guni olar saçak
töwereginde ygnalyşdi we Hudaya şukürrler aytdilar.Jemile we çagalaryniň
hem ynamlary berkleşdi. Şonan söň olar hiç bir zäda mätaç bolmadilar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top