3:57

Hudaý halan nika

MP3

Salam gadrdan diňleýji.Size mälim etjek şaýatlyklarymyz kop.Hudaý öz perzentleriniň haýatynda Mukaddes Ruhy arkaly işleýar.Onuň perzentleri irkilip galmaýar.Olaryň Hudaý bilen koprak oňa gadam taşlan saýyn ruhyý tejribe baý bolup barýarlar.Bugun size aýdyp bermekçi bolan şaýtlygymyz iki kişiniň haýatyna baglanan.Hudaýyň işi hakyndadyr.Ýakynda bir toýda boldum.Olaryň ikisini hem ýagşy tanaýan.Guýew oran hem kiçigöwünli zähmetkeş ýigit.Ol oran adyý ýigit.Şol sebäpli bolsa gerek şol wagtaçenli öýlanmandi.Gyz bolsa ýakyn joramyň uýasydy.Iň gyzygy Hudaý gyz doganlaryň ybadatyna yzgiderli jogap berdi.Oň ejekesi ybadatyna jogap aldy,soň bolsa uýasy.

Gelin oraň pähimli,mulaýym we oraň ätiýaçly gyz. Ätiýaçly diymegimize sebäp oňa öýlenmekçi bolan we o bilen söhbetleşmagi islan oran kop ýigitler boldy.Ýone olaryň bary tekliplerine Hudaýyň eradasyny sorady.Başga ýeňilkelle gyzlar ýaly,ýigitleriň tekliplerine şat bolup,olor bilen düşüşyp ýormedi.Ol ýigitleriň tekliplerine ýumşaklyk bilen ýone gaýduwsyzlyk bilen Hudaýyň jogabyna garaşjagyny aýtdy.Hudaýyň nazarynda şol ýigitler şol gyz uçin saýlanan insan bolup çykmady.Ol ýenede umyt bilen ýan ýoldaş soramagy dowam etdi.Ýaşy ulalup barýanyny,gonuşylar we tanyşlar guruň edýanlaryny aýdyp öýdäkileri hem durmuşa bermaga hereket edýadylar.Ýone ol Hudaý özi uçin saýlan insanyna garaşmaga karar etdi.

Ine ýakynda şol gyz hakynda ýagşy täzelik eşitdim.Elbetde onuň toýuna baryp,olor uçin ybadat edýan,diyen pikr bilen toýa bardym.Oran hem

3+6owodon gelin-guýewleri gorup, tolgunlandym.Bu gelin-guýewleriň göwünleri hätirjem.Olor bir-biri uçin ýaralanyny,nikaleri Hudaýyň merhemeti bilen gökde baglanýany bilen ýagdaýda şatdy. Oloryň şatlygyna şärik bolup toýa gelenler ,toýyi teşkileşdirenler hem gelin-guýewiň nikasinden gowünleri dokdy.Bu ikisi uzak wagt dowamynda öz jübitine garaşdy.Her güni ybadatda Hudaýdan dogry insany düşüştyrmagyny soradylar.Ine ahyr soňy Hudaý olary düşüştyrdy.Çyndan hem Hudaý biz imanlylaryň haýatynda adatdan daşary ýagdaýda işleýar.Hudaý biz garaşman wagtda ajaýyp täsinligi takdym edýar.

Nika-mukades.Onuň döredilişi eňil pikrlere,baýlyk we bähbitine baryp direlmesligi gerek.Bugunki günde kopçilik ýaşlaryň gözelik,baýlyk we bähbitligi gözläp durmuş guraýanlaryny gorup olaryň haýatyna gýanaýaň .Nädogry saýlanan kişi uçin ulakan dabaraly toý geçirilýar.Möhüm öýlap görülman nika bolsa öz-özünden dagynlyga getirýar.Kop geçmän toýi bolan ýaşlaryň aýrylyşany hakynda eşidýanyz.Ýone nika Hudaýyň eradsay bilen bolsa,oňy Hudaý merhemetlese hiç kim we hiç zat hata durmuş kynçylyklary,ýümruklary we ýokçulyklary hem bozup bilmeýar.Ýokarynda biz getiren nika ine şeýle Hudaý merhemetlan nika boldy.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top