7:16

Halas edilen haýat

MP3

Salam. Bu gun “BEATLES”topary döwrinde etginjek we ýaşlik hatalaryna yol
goýberen bir doganimiz hakyndaky şayatlygy siziň dykgatynyza ýollays.
Oňüň öz aydişinça şo wagtlardaky ýaşlaryň: “Näme edesiň gelse et! Sen
uçin näme oňat yaly bolsa şöny et”- diyan şigaryna görä ýaşan. Gelin
bu barada onüň özinden eştyars.”Men inha şeyle jemgyýetde ulaldim.Şo
wagtlary ýaşlyk hiç wagt gutarmaýn yalydy. Men we men yaly oglonlaryň
agzynan Isa Mesih ady diňe sňgünç söz sypatynda ulanilyady..Ol baradaky
hekaýalar ertek yaly duýlyadi. Şo döwurde bahtly we şadyýan yaşamagim uçin
hemme zat eterli bolüşuna gözlemesden meniň öý-hayýalyma başka yaman
pikirler gelerdi.Öz-özinen hayalyma “Bilekiňi kes”-deyan yali pikirler
gelip meni gorkizyady.Şöniň yaly günleriň birinde men dostim yanyna
bardim.Öňler men oňuň okyan Mukaddes Kitabyny kiňaýa edip , ylyma dögry
gelmýar diyadim.
Biz ol bilen ene-de ewolýsiýa we Isa Mesih hakinda çekişdik.Ahyr soňy men
oňa : «Mukaddes Kitabyňny ber. Men saňa oňuň kança hakykata dögry
gelmyanyny subut edyan”-diydim. Şonda motosiklda gidip baryşyma öran
gorkunç awtoheläkçiliga düşmagima azajyk galdy.Eger Hudaýy meni goramanda
men ýerinde dessine ölerdim.Bu wakadan soň men Hudaýy hakynda köp
öýladim.Oňa ynanyasym gelyadi,yone ewolýsia baradaky pikirler myňa
ynanyşima yol berenokdi. Sonündan soň men öýlanyb galdim. Men we meniň deň-
düşlarym söýan pok sazandalar näme uçin öz janyňa kasd edyarlar,ya-da
narkotik maddasynan biwagt ölýarlar? Men söýan sazandalar, aydimçilar
hemmesi öraň ýaş ölüp gitdiler.Olary sanamak uçin barmaklarym
etenok.Pikirlesem men söýan we olara meňseş bolosim gelen adamlaryn hemmesi
merhum.
Dostima Isa Mesihyň hatalaryny tapib bermek maksatynda alan kitabymny ökap
başladim.Oňda “Ybadat ediň,söraň”-diyip yazylandy. Oňat sorarin dyidim bir
gun men we Luka kitabynyň 11 bab 4 aytynda yazilan ybadatny gaytaladym.Şo
günleri meni öz janima kasd etmek pikri birahat edyady.Şönan soň gijesi
men “ Hudaýy eger sen diri we gydratly bolsaň ,yaşylyşy yaly butin älemny
söziň bilen yaradan bolsaň maňa äýan et”-dyip ybadat etdim.Emma özim büniň
bolmagyna azajik hem ynanmadym.Buny diňe dostüma subut etmek uçin
edendim. Yne-de hazir mynyň yaly keramat bolmyar diyb öylyardim.Emma
karymyň yanynda appak gyim giyan nur seçip düran bir adam peyda boldi.Ol
polisiyaçiä meňseb elini uzatdi we ellerineň hem nur yagyb dyryady.Men
bolsa agaç yaly gatyb galdim we aňymda “ togta,togta ynanyan .boldy
eter”-dyib dygyryadim.
Öňuň yanynda günäkär we ýigrenç ekeniňi görmek we duymak azaply we
gorkunçlydy.Şol güni Hudaýy ýaktylygy oňünde garankylyk hiç zat bolman
galyşyny gördum.Şonan soň men özimňi Isa Mesiha tapşyrdym.Oňa ynandym.Ol
meniň hayatymny butinley ütgetib goyberdi. Indi meny yaman pikirler
yzarlaman goýdy..Şo günden başlab men sögünmagy, bikini giyan gyzlara üns
berman goydim.. Hudaýy bilen hakyký baglanyşdym. Öýlendim. Haýatda şönça
yol basdym we yza öwrülip şony diyan: Isa Mesih Hudaýyň yanyna alib
baryan eketäk yol.Hayatyňyzy oňa tapşyryň. Ol sizi ajayib edip
özgertyar. Men garrab saçlaryma ak düşen bolsada Hudaýyň bereketi,
merhemetinen geň galyan.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top