3:45

Hany seniň Masihyň!

MP3

Bu waka 1980 ýyl Efiopiýada bolan.Bu Sehaý Tolessanyň şaýatlygy.Onuň özi bu waka hakda şeýle hekaýa edýar:” Olor meniň ellerimi baglap,dyz çökdirdiler.Sonunan bolsa aýagymy hem ýüp bilen baglap aýagymy asmanan edip asyp goýdylar.Olor agzyma kirli esgileri dykyp goýdylar.Bu esginiň porsylygynan ýüregim bulanyp huşymdan gitdim.Olor eline düşen zat bilen çybykmy,demirmi ,daşmy urup gitdiler.Süňklerim synan we bedenimden etler lagta asylyp durardy. Soň bolsa meniň el aýgymy çözüp,süýşe dowukleri üstünden ýormaga mejbur etdiler.

Indiki güni bolsa meni 62 kişa niýetlenen tussahananyň kamerasyna ýerleştirdiler.

Bu kamerada tussaglar kopliginden ötürmaga ýer ýokdy.Hemme tussaglar dik durýadylar.Meniň ýagdaýym oran agyrdy,hatta aýagymdada durup bilmesdim.Suňlkerim synan,butin bedenimde etlerim ditilip gan akýady.Bunuň üsüne kamera garanky we dem almaga howa ýokdy.Tussaglar öz hajatlaryny ýerine ýetirmekleri hakda geplemesede bolordy.Ol kamerada diňe bir deşik bardy ol hem bolsa hajathana wezipesini berjaý ederdi.

Emma hiç kim ol ýere barmaga ýetişmesdi.Şol kameradaky tussaglar biri birine dykylyp daýanyp dik durup uhlardylar.U ýaga bu ýaga burulmagyň äläjy ýokdy..

Seýhaýň ýaralarynan gan akýady,ýone bu ýerde hiç hilli dermanyň özi ýokdy.

Ol hatta käseni tutup suw hem içip bilmesdi,şonuň uçin başgalar oňa suw içirip goýadylar.

Sehaý Tolessany Efiopiýa kommunistlary Isa Mesihe ynanany uçin azap berdiler.Ol bu kamerada bir ýyldan koprak wagt saklandy.Hemmesi bolup tussagda 10 ýyl azap çekdi.Şonça uzak wagt dowamynda garankylykda bolany uçin göz nurynan aýryldy.Her gezek Efiopiýa Kommunistlary oňy azaplanlarynda,onuň üstünden gulup masgara edip “Hany seniň söýan Mesihyň.Ol seni biziň elimizden halas edip gorsin-any?”diýdylar.

Emma Sehaý oňy azaplýanlaryň galby kördiginden gýnanýady.Çunki onuň özi Hudaý hemişe ol bilen bille ekenini ýürekden duýady.

Ol sansyz horluklara,azaplara çydap,haýylynda oňy azaplaýnalara:Mesih şol ýerde,zibila doly ine şol kamerada men bilen meni horlaýanlaryň arasynda azap çekýar” diyady.

Ol kop gezek Efiopiýa kommunistlary tarapyndan kemsidilip,azaplanyp durli horluklar çekdi.Ýone Hudaý oňy muzjyzawyý ýagdaýda diri galdyrdy.Onuň ýaralary bitip gitdi,sünkleri ýenede asl ýagdaýyna gelen bolsada tusagdaky garankylyk gözlerini kör edip goýandy.Şonuň ýaly bolsada Ol Mesihe hyzmat etmagi dowam etdýar.

Eýamymyzyň 202 ýylynda Demirgazyk Afrikanyň Kartej diyen ýerinde iman uçin gurban bolan Felisita:”Men azaplanýanym uçin azap çekýan,ýone bu azaplardan soň bir Zat men uçin

azap çekýar,çunki men Ol uçin azap çekýan”-diydi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top