3:22

Ybadat bizi baglady

MP3

Salam. Ybadat nahilli gudratly guýje eýe ekenini Hudaýa ybadat edip,Ondan
jogap garaşan imanly oraň gowy bilýar. Ybadat her bir imanlynyň guýçli
ýaragy. Hudaý bilen gepleşiş,Ondan eşitmek,guýç we gaýrat almak we ýene
koplap ýgşylyklaryň çeşmesidir. Ony bir gep bilen suratlandyryp bermek kyn.
Bugun bize aýryp berilen wagt dowamynda bir aýalyň ybadaty we ol arkaly
Hudaý haýatynda möhüm bolan bir meseleni çözeni hakyndaky şaýatlygy
dykgatynyza takdym edýas. Kany başladyk! “Men birinji dürmuşymdan
perzentimiz bolmany sebäpli aýrylyşdym.Oraň kop ýylar perzentsizligiň
agyrlygy meni gyjalata goýup gelýady,ýone Hudaýa ýazgarmadym.

Onuňeradasyny kabul etdim.Sonundan ikki gyzy bar kişi bilen tanyşdym.Ol
göwnime ýarady.Onda bir nämedir bardy. Ýa-da Ol meniň ýan ýoldaşym
boluşyny göwnüme saldymykä?! Ol hem men bilen durmuş guramak niýeti
bardygyny aýtdy.Tiz arada durmuş gurdyk.Ikkinji durmuş ýoldaşymyň gyzlary
ulakany 11 ýaş kiçisi bolsa 6 ýaşdady.Olor bilen nadip til tapyşmaga
çalyşýadym.Ullakany meni ýaktyrmaýanyny açykdan açyk görkezýady.Kiçigi
bolsa gowuşgyysyzdy.Olaryň ejesi ölendi.Tebigyý meni ejesi ornunda gorup
bilmeýadylar.Gijesi sagat 11 çenli kiçsi uhlap bilmedi.

Men onuň ýatagyna baryp ony elime aldym.Ol ilki garşylyk etdi.Ybadaty
başlanymdan soň dynçlandy:”Hudaýym,merhemetiň, mähribanlygyň we söýgiň uçin
minnetdar.Häzir kyzym uçin soraýan ony dynçlantyr.Göwnüne asudalyk we
şatlyk ber.Gijasi perişdeleriň bilen onuň uýkysyny gora.Hätirjem uhlap
memnun ýagaýda oýansyn…” Ybadata berilip gidiptirin tamamlap uns etsem ol
hem maňa göşülup ybadat edýan ekeni.Ony opub ýerine ýatyrdym.Ol mana
mulayým bir ýalgyrdy-da oranyp ýatdy. Göwnim hätirjem boldy.Gyzlar
ýatagynyň geçmesinden geçip barýadym ulakan gyzymyň hem gapysy açykdygyny
gördüm.Ol gapy onunde durýady.

Tebigyý ol biziň ybadatymyzy eşiden. Men oňa indi gijäňiz rahat bolsun diyip
aýtmaga agzymy açmakçy boluptym ol maňa” Men uçin hem ybadat ediň”-diyenini
eşitdim. Hudaý häzirniň özünde meniň ybadatyma jogap bereni ýüregimi
doldurup iberdi. Şol wagtda gözüme ýaş geldi.Ullakan gyzymy hem ýatagyna
girizip ol uçin hem ybadat etdim. Ybadat-gyzlarym bilen aramyzdaky sowuklygy
alyp taşlady. Onuň ornuna bolsa bizi mähr ipleri bilen baglady”.
Şaýtlyklarymyz size ýaraýan bolsa bizi diňlamagi unutmaň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top