4:37

Ýagtylyk bolsun!

MP3

Hudaý: «Ýagtylyk bolsun!» diýdi. Ýagtylyk peýda boldy. Hudaý ýagtylygyň gowudygyny görüp, ony tümlükden bölüp aýyrdy.(Gelip çykyş 1:3).

Salam ezizler. Dunýanyň bary memleketlerinde Hudaýyň perzentleri Onuň sözne ynany uçin dünýada durli synaglary başyndan geçirýar.Hemme döwletlerde synag we kynçylyklar durleri şol dowletleriň siýasat ýagdaýy we adamlarynyň düşünçesine seredip çalyşýar.Bugun bolsa biz siz bilen Hytaýda masihiýleriň ýagdaýy nahilli bolony hakdaky şaýtlygy diňlýas.Şol wakalary öz gözi bilen gören,eşiden we onuň hakykatlygyny ykrar eden doganlar bu hakda şeýle diydi:

“1949 ýylda Hudaýyň halky durli synaglara we kynçylyklara duçar geldiler.Şol ýyldan başlap Hudaý jemagatlaryna garşy ullakan hüjüm başlandy.1958 ýyla gelip bolsa hökümet hemme göze görünen jemagatlary ýapyp taşlapty.Hytaýa daşary ýurtdan gelen myhmanlara bir Hytaýly şeýle diyipti- “Masihiýlik indi bu ýurdyň muzeýina göýuldy.Ol bireýäm ölip,gömülip hem bolan!” 1970 ýylda Hytaýa gelen masihyýler wekilleri gaýtyp baranson bu barada şeýle hasabat beren:” Hytaýda bir masihiý hem galmandyr”. Hudaýyň her bir perzenti Gelip çykyş kitapynda ýazylan Hudaýyň “Ýagtylyk bolsun”-diyen sözüni ýagşy bilýar.Bu söz Hytaýdaky jemagatlaryň ýagdaýyna dogry gelýar.Hytaýda göze görünýan bary jemagatlar ölendi.

Şol wagtlarda hiç kim höşhabar aýtmaga töwekgellik edip bilmesdi.Jemagat we onuň hemme niýetleri butinleý ölendi.Ýone Hudaýa şükürler bolsun biz ölenni diriltip bilýan Hudaýy bilýas.Hudaýdaky hemme köne tertipdaki jemagatlar Hudaý eradasy bilen ateist hökümet tarapyndan ýok edilenine ynanýan.Hudaý Özi isleän ýaly Öz maksatlaryna görä Täze jemagady döretmekçidi.Hytaý jemagaty bugunki güne gelip 10 milliona ýetdi.Bu dine Hudaýyň barlygyna däl,belki Onuň deňsiz gudratynyň belgisidir.

1970 ýylaraçenli Mesih jemagatlary tä bägül günçasy ýaly uzak wagtaçenli ýapyglydy.Emma ol açylmagy başlanson özüniň gözeldigini we haýat ekenini dünýa mälim etdi.

Hudaý Özi saýlap alan perzentlerine guýç,sabr-tukat we berdaşlylyk berip olor arkaly Özüniň bardygyny görkezýan üýtgeşik alamatlaryny,ajaýyplyklary,täsinliklerini görkezip başlady.Masihiýler Mukaddes Ruha dölüp hiç zatdan gorkman,ýene Rebbimiz hakdaky höşhabary aýdyp başladylar.Hudaý Özi saýlap alan perzentlerini sadakatly we guýçli esgerlere öwürdi.Olor älemiň zalym güýçlerine garşy söweşip bilýan hakykyý esgere aýlanypdylar.

Hudaý: «Ýagtylyk bolsun!» diýdi. Ýagtylyk peýda boldy. Hudaý ýagtylygyň gowudygyny görüp, ony tümlükden bölüp aýyrdy.(Gelip çykyş 1:3).

Salam ezizler. Dunýanyň bary memleketlerinde Hudaýyň perzentleri Onuň sözne ynany uçin dünýada durli synaglary başyndan geçirýar.Hemme döwletlerde synag we kynçylyklar durleri şol dowletleriň siýasat ýagdaýy we adamlarynyň düşünçesine seredip çalyşýar.Bugun bolsa biz siz bilen Hytaýda masihiýleriň ýagdaýy nahilli bolony hakdaky şaýtlygy diňlýas.Şol wakalary öz gözi bilen gören,eşiden we onuň hakykatlygyny ykrar eden doganlar bu hakda şeýle diydi:

“1949 ýylda Hudaýyň halky durli synaglara we kynçylyklara duçar geldiler.Şol ýyldan başlap Hudaý jemagatlaryna garşy ullakan hüjüm başlandy.1958 ýyla gelip bolsa hökümet hemme göze görünen jemagatlary ýapyp taşlapty.Hytaýa daşary ýurtdan gelen myhmanlara bir Hytaýly şeýle diyipti- “Masihiýlik indi bu ýurdyň muzeýina göýuldy.Ol bireýäm ölip,gömülip hem bolan!” 1970 ýylda Hytaýa gelen masihyýler wekilleri gaýtyp baranson bu barada şeýle hasabat beren:” Hytaýda bir masihiý hem galmandyr”. Hudaýyň her bir perzenti Gelip çykyş kitapynda ýazylan Hudaýyň “Ýagtylyk bolsun”-diyen sözüni ýagşy bilýar.Bu söz Hytaýdaky jemagatlaryň ýagdaýyna dogry gelýar.Hytaýda göze görünýan bary jemagatlar ölendi.

Şol wagtlarda hiç kim höşhabar aýtmaga töwekgellik edip bilmesdi.Jemagat we onuň hemme niýetleri butinleý ölendi.Ýone Hudaýa şükürler bolsun biz ölenni diriltip bilýan Hudaýy bilýas.Hudaýdaky hemme köne tertipdaki jemagatlar Hudaý eradasy bilen ateist hökümet tarapyndan ýok edilenine ynanýan.Hudaý Özi isleän ýaly Öz maksatlaryna görä Täze jemagady döretmekçidi.Hytaý jemagaty bugunki güne gelip 10 milliona ýetdi.Bu dine Hudaýyň barlygyna däl,belki Onuň deňsiz gudratynyň belgisidir.

1970 ýylaraçenli Mesih jemagatlary tä bägül günçasy ýaly uzak wagtaçenli ýapyglydy.Emma ol açylmagy başlanson özüniň gözeldigini we haýat ekenini dünýa mälim etdi.

Hudaý Özi saýlap alan perzentlerine guýç,sabr-tukat we berdaşlylyk berip olor arkaly Özüniň bardygyny görkezýan üýtgeşik alamatlaryny,ajaýyplyklary,täsinliklerini görkezip başlady.Masihiýler Mukaddes Ruha dölüp hiç zatdan gorkman,ýene Rebbimiz hakdaky höşhabary aýdyp başladylar.Hudaý Özi saýlap alan perzentlerini sadakatly we guýçli esgerlere öwürdi.Olor älemiň zalym güýçlerine garşy söweşip bilýan hakykyý esgere aýlanypdylar.

Hytaý jemagatlary we masihiýleri başyna gelen kynçylyklar ,kowmalar we yzarlamalar tä alawa menzetmek mumkin.Bu alaw hakykyý masihýlary ýasamalaryndan aýyryp goýdy.Kynçylyga çydap bilmanlar ateist döwlet şertlerine boýun egip Hudaýydan dändiler.Şol ýol bilen Hudaý Özüne sadakatly sap imanlylary aýryp aldy.”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top