4:25

Hudaýyň dolandyrmagy

MP3

“Atam Ogly arkaly şöhratlanar ýaly, Meniň adym bilen näme dileseňiz, dilegiňizi bitirerin.”(Ýohanna 14:13).

Salam gadrdan doganlar.Eger ellerimizi ullakan açyp seretsek,gulaklarymyz Hudaýyň edýan işlerine açyk bolsa,elbettde Onuň imanly doganlarymyz haýatynda edýan işlerinden haýran bolup ,ullakan ylham we höweslendirme alýas.Bugun hem Maryly bir doganymyzyň haýatynda bolup geçen Hudaýyň gudratly işi hakdaky şaýatlygy siz bilen paýlaşmakçy bolýas.Ol doganymyz şeýle diydi:” Geçen ýyly feýral aýynda bazara gidiptim.Bazarda ýoren wagtym maňa jemagatdan telefon edip;”Niredisiniz,jemagatynyza häkim geldi”didiler.Men biräz gorkyp we howsala düşüp olaryň biziň jemagatymyza nämuçin geleni hakda oýladym.

Jemagada barsam ol ýerde häkim,onuň orünbasary,mahhelle reisi bolup 10 adam jemagatymyzy aýlanyp ýören ekenler.Men girip baryp salamlaşdym.Soňra häkim maňa :” Ataň nirede?Ataňy çagyr”diydi.Men elim bilen ýokary görkezip;”Atam gökde,men ýerdaki wekili bolýan”diyidim.Şol gepler bilen degişip,gülişip bolonson,bizü – hekim we ol bilen gelen myhmanlara jemagatymyzy görkezdik,çaý berip myhman etdik.Söhbet dowamynda häkim haýran bolup:” Men bu ýere gelip giň galdym baryňyz turkmen.Menem,senem turkmen.Nadip bu zada ynandynyzlar?”diyip sorady.Men bolsa nadip Hudaý meniň haýtymda işlanini we nadip Hudaýyň Gurbnaluk guzysyny kabul edenim hakyndaky haýatyý şaýatlygymy aýdyp berdim.Meni eşidip bolonsoň,ol menen “ nahilli maksatlaryň bar” diyip sorady.

Men bolsa ançeden bary ybadat edip ýören ullakan bir maksatymyz hakda aýdyp berdim.Men içeriden täze jamagat gurmak uçin düzilen proekty alyp çykyp:” Biz täze we ullakanrak jemagat gurmagymyz gerek”diydim.Ol bolsa<”Ýagşy haçanrak başlaýanyz?Näme böwet bolýar?diyip sorady.Men :”Hudaý hahlasa 10 günlerden soň başlamagy niyet etdik”diyip jogap berdim.Bu gep nahilli agzymdan çykanyny bilmeýan.Çunki entek bu jemagady gurmak uçin ýeterli pul serişdemiz ýokdy.Häkim bolsa garaşylmanda:”Boldy men 10 günden soňra gelip jemagadyň birinçi kerpiüini özüm goýup berýan”diydi.Meniň ýüregim howsala düşdi.Nahilli 10 günden soň diydim.Buňa ahrym 300 myň dollar pul gerek diydim! Myhmanlary ugradanson jemagatymyz bilen her güni şol pullary tapmak we gurulyşy öz wagtynda başlamak hakda ybadat edip sorap başladyk.

7 gun geçdi 8 gun geçdi.Indi ertir ir bilen ussalary gepleşip goýmaly,emme entegem pul ýokdy.Şol günlerde Ashabaddan bir doganym jaň etdi şähere gelip gitmegimi haýyşt etdi.Ol bilen düşüşanymyzda ol maňa “Biz siziň proektynyz uçin ybadat etdik we jemagatymyz bilen bille birinji gatançy göşmakçy bolýas diyip elime kagyz berdi.Ony açyp seretsem 15 000 dollar pul bar eken.Men şol wagtda Hudaý bereketleýanyny we gurulyş 10 çi günde başlamagymyzy isleýanyny düşündim.Entek başga puly tapman bolsakda indi gorkman gurulyşy başlamagymyz mumkindigini duýdym.Biz aýdylan 10 güneçe başlanyýşyna gerek bolýan hamme materiallary alyp gelip gurulyş gunine taýarladyk.Şol güni häkim wada berişi ýaly gelip gurulyşymyzy gorup gitdi.Bu çyndan hem Hudaýyň dolandyryşydy.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top