5:08

Meniň Hudayim

MP3

Assalömu aleykum eziz döganlar. Yadyňyzda bölsa öňky eşityryşymyzda
biradarimiz Mohammadyň şayatlygy siziň dykatyňiza tagdym edyptyk. Şu gyn
şu ejayib şayatlygyň dowamyny diňlamana çagyryas. Öňy yaşlykdan eden
günalary yara we iriň bölyp endamyna yapişipty özy jara gaçyb baryan
yalydy. Indy name bölönyny dynglaň: “ Şu wagyt yrkyrab nür seçyb dyrayan
bir Mukaddes zat asmanan düşyb geldy we meny tutdy. Men önyň Isa
Masihdygyny düşundym. Gözymny bir pursat yapdym we şadyyanlyk , asudalyk
duydym. Önuň tütyb dyryşy menyň aklymy göwremyy şähdyny göterdy.
Gäzymy açanymda yaralar we gurtlaryň barysy gayyb bölondy. Men hoşboy
yagda yuwunan yaly arassalandym .Emma ak, arassa we yarkyrab gelen
Masyh düruşuna yaralara batandy.Öndaky yaralardan iryň we gan akyp
dürdy.

Bsaya paygemeriň kitabynda şeyle yazylan: “ Ol äsgerilmedi, insanlar ony
ret etdi, ol derdi, hassalygy bilyan adamdy,adamlar ondan yzlerini
öwürdiler, ol äagerilmedi, hiç zatça-da görmedik öny biz. Ol biziň
hassalygymizy öz üstüne yükledi biziň dertlerimizi çekdi, biz bolsa ol
Huday tarapyndan jezalandyrylyp ,ürlup ejir çekendir diyip pikir etdik.Emma
ol biziň yazyklarymyz üçin yaralandy, biziň etmişlerimiz uçin ezyet
çekdi,rahatlygymiz üçin jeza onuň başyna geldi,onuň yaralary arkaly biz
şypa tapdyk.Isaya 53; 3-5 Masih meny bary yaralarymy özina aldy. Men öz
içimnen pikir etdym; “ Ol dal-da men dert çekib öz günalerim uçin
ölmelydym.Ol meny günalerim arkaly haça çüylenib gurban böldy. Öňler men
Isa Masih haça çüylenenine inanmyadym. Nadyb biziň eden günalarimiz önyň
ölimi arkaly ywulyp gidyar diyp pikr edyadym.Emma şu wagt men Masih nadib
we nämuçin öleniny bildym.

“Biz Isa Masih arkaly Hydayyň dogrulygy bolyrymyz yaly,Ol biziň
günalerimizi asla güna etmedik Isa Mesihiň üstine ykledi”(2 Pawlusyň
Korintoslara 5;21) “ Men Isa Mesihiň gabyryny bözyp dirilenyny hem gördüm.
Ol öňkisinenem beyik we parlakdy/ Ol bülutlar üsunde asmana çykdy. Men
oňuň payinda diz çekdim we diňe “Meniň Rebbim meniň Hudayim diyb
gözyaşlarym guylyady.Men oňler beyle zatlara inanmyadym .Emma meniň
görenlerim meny bütinley özgertdy.Bü görenlerym meny önkylygymnen çikyb
taze adam bölmagyma sebeb böldy.Men oň bilmedik şatlyk we rahatlygy
düydym. Şu gün giçesy men öz maşgalamdakylara görenlerymy aydanymda olar
maňa ynanmadylar bu düyşdygyny we iblysyň işlery diyb aytdilar. Emma
meny Huday öz ögly arkaly gatkaranyny we men indy Mesihyi bölanymny
gaytalydym.

Netijesinde men dürly garşylyk we dürly azaplara düş geldim. Isa Mesihňi öz
Rebbim we halas edijim diyb kabul edenson suwda çokundyrildym. Huday meni
Mukaddes Ruh biken hem çokundirdy. Bir guny mesjid yanynda Mesihlikga nadib
gelenim barada we Huday hakda aydyb duran wagtym kakamyň ögly Selim gelib
mana pyçak sançdy.Hemme meny ölyar diyb pikir edenler.Selim meni öldürib
soň öz janina özy kasd etdy diyib görkezmekçi bölan/Onan oňça meny agaça
asyb öldirjek hem bölan yone öz i baylan arkana özy çolaşyb şahasy bilen
sinib düşen we özi bir ölümen galan. Menem ynsan bölonim uçin Selim mana
etiren azary uçin menem öňa ölüm diledym. Yone Isa Mesih maňa Selime
söydi we gaygylanmagy büyray. Nämuçin diyseň men hem bir wagtlar Selim
yalydym. Biz Selimni keselhanä alyb bardyk. Men onan alada edyb habar
alyib durdym ol sagalyb gidenson Isa Mesihňy öz iňiň Rebby we gyrarijisy
diyib ten aldy. Inha şeyle guruň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top