3:49

“Çunki Hudaýy beren peşgeşlerini yzyna almaýar”

MP3

Salam kadrly dinleji dostlar. Siz Isa Mesih şagirdlerinden biri Ýhudo
Rebbinden dänib,ikkinçisi Butrus “Ony tanamaýan”-diyib dänänini gowy
bilýaňyz. Bu ikki kişi ikki hil yol tütdy.Biri pula açgözligiden, Isa
Mesihni pula çalyşdi we şöňa degişli jezasyny aldi. Ikkinçisi bolsa Isa
Mesihe bolan söüýgisi sebäpli Ýokary Ruhany howlysynaçe geldi.Emma oňy
hem jezalandyrmagy mumkinliginden gorkub oňdan dändi. Soň bolsa eden
işinden puşman bolup toba etdi.
Bu günki şaýatlyk hem ýokaryda aýdilan wakalara meňseb gidýar. Bu waka 16
asyrnyň ortalarynda –dowlet hem adamlar hem bir galypa düşan,ýepiskoplar
tarapyndan köp özgerişler girizilen Mesihiylik dini hökümdarlyk eden
waktlardy. Şol waktda hem Hudaýyň hakyky hoşhabaryna ynanýan,oňa görä
ýyaşaýanlar bardy.

Şoniň ýalylardan biri Jeýms Abbeýdy.Ýaş we diňe Hudaýya umut bagläan bu
ýygit ruhanylaryň yzarlamagyndan gaçyp ýörýady. Ol nirä barmasyn,kimiň
öýinde bolmasyn adamlara hakyky Höşhabaryň nahillidigini düşüntirmaga
çalyşýady.Bir gezek ätiýaçsyzlykdan ele düşib galdy. Ony Norwiç
Episkopyňyň öňune alyp geldiler. Oňa adamlary belleninen dinden
daşlaşdyrmaga ,dowlet we episkopa garşy çikmaga çagyryrýany uçin
tussahana we ölüm jezasy bilen gorkyzdylar.Oňa öýlab görmegi uçin wagt
berdiler, Tussaghanada episkopyň daýaw kişileri ony urup döwip we başka
dürli hil azablar bilen syladylar/Ähyry Episkopyň özi gelib eger öz
imanyňdan gaýtyb Episkopa boýün egse tussakdan azat edip bundan başka
ene-de pul bilen sylaglamagyny aytdy.

Ýygit agryny zoryna çidap bilmen episkopyň aýdanlaryna razi boldy.Oňy
tussagdan azat etdiler.Tussakdan çikanson ýygytyň wyždany dynçlyk
bermedi. Ol Rebbimiz Mesihni ret edenyňden oraň puşmandy. Oňüň eden işini
Hudaýy gowy görmäniny bilýardy.Şonda ol ene Episkopyň ýanyna bardy.Jeýms
elindaki puly onuň oňuňe atyb :” Men seniň söziňe girip iň Beýik zat
Hudaýymyň göwnine degdim.Gaýtaryb al hapa pullaryňy.Men hiç haçan Hudadan
Isa Mesihden we saýlan yolumdan gaýtmýan”-diydi.

Episkop we omuň daýaw kişileri oňy ene ýymandan gaýtarmak uçin ,öz
yoluna salmak uçin durli hilelerni ulanib, azab berib gördiler . Oni bir
näçe gezek huşundan gidinçä we öler derejesine etirdiler ,yone Jeýms bu
gezek ýymanyndan gaýtmady.

Ony hökman ajal garaşýanyny bilýady. Yone nahilli öldürjeklerini bilmesdi.
Öliminden ikki gün oň ony otda ýandyryp öldürjeklerini bildi. Şonda hem
oňüň ýüregi hatyrjemdi. Ol indi wyždany we Hudaýyň oňuňde aýypdar daldi.Ol
indi özüni Yahudo yaly düýmýady. Ölüm jezasy amala aşyrylyan gün daňdan
ony bir topar çöp-çalam we odun üýşen üstun ýanyna getirib
bagladylar. Onuň ýzi dynç hätirjam gorinýadi. Ol eden işinden puşman daldi
gaýtam karary kesgitli ekenini we Isa Mesih uçin ölmaga hem taýyardygyny
görünip dürýady. Oňy hemmeniň göz oňünde ýakyb göýberdiler.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top