4:15

Şaýatlyklar

MP3

Meniň adym Akmal. Bir guni mana bir kişi Mukaddes Kitap sanalýan Ynjyl
kitapyny sowgat etdi. Kitapy alanymdan son. Bu kitap men uçin däl,men ene-
atam musulman ekenini ýagşy bilerdim.Bir näçe wagt içinde kitapy umuman
elime alyp açyp seretmedim.Şeýle bolsa hem onda nämeler ýazylandygy men
uçin oran gyzykdy. Gunleriň birinde kitapy okap çykmaga karar etdim.Çunki
indi mende ona degişli hiç hilli erbet isleg ýokdy.Bir-ikki sahypasyny
okadym ýone hiç zada düşunmedim.Şonda Kuran kitapyny alyp denleştirip
gördüm.Araza aýi bolany sebäpli araza tutyp ýören wagtlarymdy.Gunleriň
birinde Mana kitap beren kişini tötänden gorup galdym.Şonda özümdaki bar
bolan bary soraglarymy ol kişiden soramaga karar etdim.Ol kişi bolsa mana
doly jogap berdi.Meniň ýüregimiň bir çetinde häzir oňa görkezerin diyen bir
oý bardy.Ýone hiç hilli garşylyk etmagim uçin esas ýokdy.Aradan bir ýyl
geçip meni ybadathana teklip etdiler.Häzir men barýan ýerde diňe ruslar
bolýar diyip oýladym.Kimdir biri ulakan jaňlary çalýar diyp oýladym.Ýone
baran ýerimde ne göz bilen goreýin oturan doganlaryň barysy turkmen
kişileridi.Şonda bir kişi mana bugun günalerim uçin toba etmegim
mumkindigini we Hudaý meniň bary günalerimni bagyşlaýyşyny we başga
gaýtaryp umuman ýada salmaslygyny aýtdy.Men bolsa şol guni günalerim uçin
Hudaýdan günammi geçmagini soradym.Ine takmynan şol wagtada on bäş ýyl wagt
geçdi.Hudaýa şükürler bolsun Hudaý meni tapdy we maňa ebediý haýat bagş
etdi.Dogry haýatmda şondan soň bir näçe kynçylyklar boldy.Ýone barysynda
Hudaý men bilen bille boldy.Ol meni hiç haçan taşlap gidmeslige wada beren.
Men Akmlyň ýan ýoldaşy Lobar bolýan.Biz Akmal bilen bir birimizi oran
söýardik.Ýone ol mana Isa Mesihe ynanýany hakynda hiç hem
geplamandi.Günleriň birinde dostlarym mana Akmal öz dininden gaýtan satkyn
adam diyip aýdyp galdylar.Şonda men ony bu ýoldan gaýtarmaga hereket
etmekçi boldum. Dogry ondan aňsat gutulmak ýollary bardy.Çunki gun saýyn
dostlarym ol barada aýdýan gepleri men uçin doly esas bolup bilerdi.Ýone
ony söýenim uçinmi ýa-da başga zat sebäpmi men ondan ýüz döndirip
bilmesdim.Bir guni men ol bilen açyk gepleşmaga karar etdim.Akmal bilen
gepleşen wagtymda ol mana Isa Mesih menin hem günalerim uçin ölenini aýdyp
berdi.Şonda men beý ýüregimiň bir çetinde ýatan bir islegim bugun amala
aşmagy mumkin diyip öýlap galdym. Çunki men hem Hudaýyň geçirimine mätaj
bolan insandym. Ýone dostlarym indi men hakymda durli gepleri
gepleýişlerinden biräz gaýgyrýadym. Aradan önçe kop wagt geçmedi. Şol wagt
dowamynda men bir näçe gezek Akmal bilen ol gatnaýan ybadathana baryp
etişiptim. Günleriň birinde çopan Hudaýyň Sözinden geplaninde ol men uçin
gepleýanyny düşundim. Duşuşyk sonunda çopan menden toba edýanyzmy diyip
sorady.Men bolsa toba etmegim mumkidigini aýtdym. Ýone bu uçin mende bir
garşylyk ýagny dostlarym bardygyny aýdanymda çöpan gulip siz insanlardan
däl Hudaýdan görkuň diyip aýtdy. Ine Hudaýa şükur bir näçe ýylardan bari
Hudaý men bilen bille.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top