4:04

Mynasip däldim

MP3

Salam gadrly dinleýjiler. Bugun unusiňizi bir aýalyň eden işinden nahilli
puşman bolonyny we Hudaýyň merhemeti hakynda şaýatlygy ýollaýas. Bugungi
gunde oran kop aýallar mertebe, dine öz bahbidini gözleýän we başga
sebäpler bilen hamylasyny aldyryp taşlaýarlar. Bugungi gahrymanymyz hem tä
şonuň ýaly ýol tutanlardan biridir. Geliň oňuň şaýatlygyny eşidip gorýas.
“Men bundan 5 ýyl oň Hudaý we Isa Mesih hakynda eşitmändim. Hudaý Isa Mesih
arkaly bize güna batgasyndan gutuluş mumkinçiligini berýanyny
bilenson,haýatym özgerdi.Şol wagtlarda men 20 ýaşdan geçendim. Ene-atam ýaş
dürmuşa berenleri uçin entek çagaly bolmagy islemeýdym.Ýone kop wagt geçman
göwreli boldum.Dökkuz aý kynçylyklardan soň gyzym doguldy.
Soň bolsa ýakyn arada dogurmaslyga karar etdim.Çagam bir ýaşdan
geçenson,göwreli ekenimni düydum.Hiç kime aýtman baryp hamylamy aldyryp
geldim.Hiç kim hiç zady duýmady.Ikki ýyl geçip,ýene bir hamylamy
aldyrdym.Her gezek hamylamy aldyrmak güýçli elhenç fiziki we ruhyý ýagdaý
boldy.Şol wgtda men pyşmanlykdan görä ruhyý enniligi duýardym.Edenlerimiň
asl manysyny bolsa diňe haýatymda Hudaý tanap bilenson aňladym.
Ärim uzak wagtdan bari göwreli bolmaýanym hakynda gepleýady.Soň bolsa çaga
gormaga ýürekden karar etdi.Men hem onuň pikrine goşuldym.Emma bir mesele
duç geldik,wagt geçip barýady,men hiç göwrele bolmaýadym.Oňleri men oraň
aňsat göwreli bolup galýadym,indi bolsa edenlerim uçin alýan jezam bolsa
gerek diyip oýlaýadym.
Bu habary eşidan ärim gatty gysyndy.Men hem eden aýypym agyrlygyndan
kynçylyk çekdim.”Hudaýym men ikki gezek adamima aýtman bedenimde başlanip
gelýan täze haýty ýok edenimden soň ýene perzent soramaga mynasyp däldigimi
bilýan<”-diyip ýalbardym.-Dogry men ogulsyz geçmaga laýykdyryn,ýone Senden
ýalbaryp soraýan menden merhemetiňi aýama,dogurmagyma mumkinçilik
ber.”Şondan soň ärim onunde eden işlerimden toba etdim.Ol uzak wagt men
bilen geplaşman gezdi.Söň bolsa bu hakda billelikde sorap başladyk.Hudaý
biziň ybadatymyza jogap berdi,çagalarymyň dogüluşy Hudaýyň maňa degişli
merhemeti we mähribanlygynyň beýik görkezmesi boldy.Ol maňa edil özum
mynasyp bolman zady sowgat berdi.
Hudaý merhemetini Özünunň şäälygynda ýaşaýanlara sowgat edýar. Onuň
Şäälygynda-Özünde ýaşamaga rugsat edýar.Men Hudaýyň merhemeti ,hemaýaty
hakynda oň eşidip bilenimdedi ikki kiçijik haýaty ölimine sebäpçi
bolmasdym.Men entek hem Hudaýyň merhemetine mynasyp däldigimi bilýan. Ýone
Hudaý menden buňa mynasyp bolmagymy talap etmedi,men şondan begenýan.Diňe
oňa tabun bolmagymy,Oňuň ýolundan ýöramagimi isleýar. Bu bolsa meniň elimden
gelýar.Häzir aýallar arasynda hamylany aldyrmaga garşy durn. Abort
ettirmekçi bolan aýallar bilen tüýs ýürekden gepleşip Olary bu
niýetlerinden gaýtarmaga hereket edýan. Bu barada Hudaý maňa ýardam berýar”.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top