MP3

“Isa hem olaryň ýanyna gelip» Gokde we ýerde ähli ygtyýarlyk Maňa
berildi. Şonuň uçin hem gidiň-de ähli milletleri şägirt ediň, olary Ata, Ogul
we Mukaddes Ruhuň adyndan suwa çumdüriň. Size buýran ähli zatlarymy berjaý
etmegi olara öwretiň. Men hemişe tä dunýäniň ahhyryna çenli siziň bilen
bolaryn”didi (Matta 28:18-20)

Salam. Bu waka 1964 ýylda Rumyniýada bolan.Bu wagtda sowet hokurowanlygy
güçlidi,dinsizlik ýokara çikan wagtlarydy. Hiç hilli diň amalda
peýdalanylmaslik dowlet tarapyňdan güýçli gözegçilik edilýady,kişiler we
ýaşlaryň ýüreginde ateistlyk tohumy ekilýan bir wagtda çopan Boýan
Ploýesti öz inmanyny berk tutandy.
Ol özi we ýakynlary bilen bille Hudaýyň höşhabaryna ynanýardy,öz öýinde
asuda Hudaýy şohratlandrýadylar. Şoniň ýaly gunlerdiň birinde ateist dowlet
işgärleri Boýanyň öýine çozup girdiler.Onuň ellerini arka
towlab,zenjirleb alyp gitdiler we uzak wagt tussakda sakladylar.
Tussag hana gözekçileri we tussaagdaky adamlar tarapyndan azap çekdi.
Tussag müddeti gutaranson ony azat etdiler.Ony goýberýan wagt ondan
soradylar “Indi tobä edendirsiň? Indi näme edýaň?”-diyib soradylar.
“Men ene-de öz işimni başlaýan.Buna rugsat berseňiz hem bermeseňiz hem
siz meni tussaga alan eriňizde öz işimňi dowam ettirýan”-diýip jogap berdi.

Biz saňa wagz aydmak uçin rugsat bermedik!-diyp gygyrdy sudýa.”Hudaýy maňa
wagz aýtmaga rugsat edeň,belki büýran hem .Bu büýrygi siz hem ökab göriň.Ol
Matta kitabynyň 28 bab 19-20 aýatlarynda ýazylan” Kommunistler gazaplanyb
ony ene sekkiz yil berk tertibli tussada saklamak şerti bilen ýyl
kesiler.
Bunuň ýaly batyrlyk hemme ymanlylaryň ýüregine ýaraýan azyk hasablanýar.
Isa Mesiden ruhlanyb ol uçin şonuň ýaly batyrlyga taýyin bolan ynsanlar
haýatynda bolýan şaýatlyk eşitmek biziň ýüreklerimizde hem batyrlyk tohumny
ekýarlar.

Ezizler siziň ýa-da dostlaryňyzyň haýatynda şoňa meňseş wakalar bolan bolsa
öz şaýatlygyňyz bilen böleşiň. Bu şaýatlyklardan hemme ymanlylar habarly
bolsunlar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top