5:00

Ýokary maglumat

MP3

Salam Mesihyýler Mukaddes Kitapa görä öz maşgalasyna alada etmaga börçly. Bu
olary maddyý tarapdan upjün etmagi hem öz içine alýar(1-JI Timot 5:8)Şeýle
eken bunuň uçin bolan aragatnaşyklara täsir edýanyny gopup çykmak gowdyr.
Mukaddes Kitapda biz öwrenmägimiz mumkin bolan mysallar oran kop.Geliň bu
barada Mukaddes Kitapdan bir mysala uns edaýyliň.Ýeremiýa paýgemberiň
Baruk adly kätipi bolan. Adatda kätiplar taryhyý seneler ,hadysalar we
wakalary çeperlik bilen owodon edip kagyzda suratlandyrýan keşp eýeleri
bolanlar.Ol Hudaýa hyzmat etmäk şöhratyny gadrlamak ornüna,şöhratparaz
bolup galan.Onuň şohratparaz bolanyny nireden bilýas?Mukaddes Kitapda bu
hakda şeýle ýazylan:”Neçün sen özüňe çendenaşa köp soraýarsyň?
Sorama,…».(Ýeremiýa 45:5).
Hudaý bugun hem bizi tä Baruky öňünden duýdurany ýaly duýdyrýamy? Meniň
pikrimçe şeýle/Baruk yzarlan “beýiklik”namedi? Belki ol,ýahudiýlar arasynda
at-abraý almak höwesine düşendir.Ýa-da bu beýiklik baýlyk bolondyr.Näme
bolonda-da Hudaýa ýakynlaşmaga ýardam berýan möhüm zatlar onuň nazaryndan
daşda galdy.(Filipiýlik 1:10).Yone Baruk Hudaýyň Ýeremiýa arkaly aýdan
düýduruşlaryna gülak asyp janyňy saklap galan(Ýerem/43:6).Bundan nämeni
öwrensek bolýar? Barukyň alan maslahaty,ol nädogry ýol tütýanyny
görkezen.Ol özüne beýiklik gözlän/Eger siz hem özünuzi üpjun etmekçi
bolsanyz,öz islegiňiz ýa-da ene-ataňyz we garyndaşlaryňyz islägi bilen
ýokary maglumatly bolmak uçin şonça wagt,pul we urunmaklary gidirmek
degerlimi?
Mukaddes Kitap masihiýleri zähmetsöýar we jogapkärligi düýan işçi ýa-da
başlyk bolmaga çagyrýar.Resullerden Pawlus :” Eý, gullar, ähli zatda
ýerdäki hojaýynyňyza boýun egiň. Muny ynsanlara gowy görünmek üçin, göze
ýakymly işler bilen däl-de, Rebden gorkmak bilen çyn ýürekden ýerine
ýetiriň. “(Kolosiýal.3:22). Elbetde yhlas bilen, işlamak gowy,yone
Ýaradýyjymyz bilen dost bolmak ondan hem möhümrak.(Wagyz 12:13) . Eger
masihýy işe dyryşyp gidýan bolsa,ruhyý işleri aňsatlyk bilen ikkinji örüna
süýşürmegi hiç zatdäl.Hudaýyň hyzmatçysy işe butinleý berilip gitse,oran
ýadap galýar we netijede ruhyý deňligi saklap bilmän,maşgalasyna ýardam
bermaga kuwwaty etman galýar.Sulaýman pätyşa aýdyşy ýaly”adam agyr işi
bilen ikki — goşawuç, zada etmagi “uçin diňe “wagtyny şemala sowurýar”.

Eger Hudaýyň hyzmatçysy dunýada hormatly at arttyrmaga çalyşsa,ahyry başy
stressdan çykman galýar.Bunuň ýaly ynsan hormatly ata etişmek gulyna
öwrilip, güýçden düşip galýar.Gyzygy ol “eden zähmetiniň rähnetini görup
bilýamy?(Wagyz 3:12,13, 4:6).Iň möhümy,onuň fizik we düýgy gýuçleri
maşgalasyndaky wezipelerini hem-de ruhyý işlerini berjaý etmaga etýamy?
Gündögar Ewropada ýaşaýan bir kişi – bagbançylyk işine berilen eken.Ol
şeýle diydi:”Dünýadaky adamlar men işimde başarjaňlyk görkezip,tabşyrylan
her bir wezipeni örän tygşytly berjaý edenime täsin galýarlar.Yone men
ruhyý tarapdan kynçylyklara duç geldim we hyzmat etmän goýdym.Kop
geçman,ýygnaklarada barman goýdym.Ulumsy bolup gidenim uçin ýaşullularyň
beren maslahatlaryny kabul etmedim we ahry jemagatdan çykaryldym”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top