3:45

Ynjyl sapaklary

MP3

Salam hormatly radio diňleýji dostlar.Siz bilen ýene radio efir arkaly düşüşup dürys.Elbetde bunuň ýaly berilen mumkinçilik uçin Atamyza minetdarlyk bildirsek bolýar.Eziz radio diňleýjiler häzir biz ýaşap duran döwür şeýle bir ajaýyp-ylm tehnika özünuň iň ýokary derejesine okdurylyp barýar.Elbetde bu şatlanmagymyz uçin deger ýaly bir ýagdaýdir.Ýone şol bilen bile her bir Hudaýlykly insanyň ýüregini biräz gam basýar.

Sebäbi zaman näçe, öňe garap gitmesin onda ýaşap gelýan insanlar şonça Hudaýdan daşlaşyp barýan ýaly.Ýada bolmasa başgaça aýdanda insanlar özünde Hudaýa bolan mätäjligi duýmaýan ýaly.Geliň bir göz önümize getirip göraýliň Eger Ýahýa Çümdiriýji biz ýaşaýan ýere gelip toba etmagi wagz etse kimdir oňa gulak asarmydy,näme diyip oýlaýanyz? Siz we men gulak asarmydyk?Insanlar ýagny zamandaşlarymyz tobä mätäjmi?

Ýahýa adamlary halasgär Isä ynanmaga taýynlamak uçin Hudaýyň sözüni dogry öwretýady.Käbirleri özleri güna we güna hakdaky pikrlerini özgertdiler.Olor günaniň jezasyndan halas edýan Halasgär Öz işini haçan başlaýyşyna garaşýadylar.Başkalar bolsa meselen foriseýler özlerine ynanýadylar we Hudaý uçin olor ýeterli derejede munasypdyris diyip öýlýadylar.

Biz olory häzirki adamlar bilen deňleşdirip görmegimiz mumkin.Olor özlerini dindar diyip bilýarlar we hatta ybadathanada barýarlar.Ýone olor haýrly işleri olory ebediý jezadan halas edýar diyip oýlaýarlar. Aslynda bolsa olor Hudaýa makul bolmaklary uçin hiç hili başga ýol ýoklugy hakynda Hudaýyň Sözünde Hudaý aýdanyna ynanmaýarlar.Günali haýat geçiren şä Hyroda Ýahýa suwa çümdiriýji ony günalerini paş edeni ýakmasdy.Şonuň uçin Hyrod oňy zyndana taşlapty we sonunda oňy öldirdi.

Ýahýa Rebimize ýol taýynlamak boýunça öz zähmetini ölinçe gutarypty.Indi bolsa Isa uçin tälim bermegiň wagty sagaty gelendi.Isa ötüz ýaşar toweregindedi.Ol halkkä öwretmegini başlady we olor öz pikrlerini özgertdiler,özlerini ejiz günakär diyip ykrar bolup Rebbiý bilen razy bolmagy hemde Ol olora geplep bermegi uçin alyp gelen Höşhabara ynanmagy buýrdy.Eger biz Hudaýa ynanmasak Ony höşnut edip bikmeýas we Ol bizi kabul etmeýar.Ewreýlere hatynyň 11 :6 aýatynda: “Iman etmeýän adam hiç wagt Hudaýy hoşnut edip bilmez. “diyip ýazylan.

Hormatly radiomyz moştaklary.Geliň öz halkymyz uçin özümuzuň ýakyn garyndaş we dostlarymyz uçin hemişe ybadatda bolaýlyň.Elbetde biz kopçiligimiz Rebimiziň nejatyny aldyk,ýone indi boldy men iň gerekli baýlyga etişdim başkasy meniň işim däl diyip el baglap oturmaýylyň.Nejat heme uçin.Hudaý bizi bolsa şol nejaty başgalarada görkezmegimiz uçin saýlady.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top