3:43

Hudaýy görmek

MP3

Salam hormatly doganlar,siz bilen ýenede sag aman düşüşup duranymyzdan oran minnetdaris.Şemaly kim görüp bilýar?Bu meniň elimden gelmeýar,bilişim ýaly siziň hem eziz doganlar.Ýone şemaly gormän durup hem onuň bardygyny bilýas.

Biz oňy saçlarymyzda duýas we onuň öwüsýanynan ötlar,agaçlar egilýanyny gorýas.Ýone şemalyň özüni hiç kim görmän.Şoňa menzep Hudaýy hem görüp bilmeýas.

Ýone Onuň hakykatdan hem bardygyny bilýas.Biz Hudaýy Onuň amala aşyrýan işlerinden bilip almagymyz mumkin.Siz Hudaýyň barlygyny subutlaýan bir näçe Ol berjaý edýan işlerini aýdyp berip bilýanyzmy?

Mysal höküminde ýyldyzlar,güneş we aýy alaýliň.Siz,olar öz-özünden göge ýerleşip alan diyip oýlaýanyzmy?Ahrym kimdir olary şol ýere ýerleşdirmägi gerek bolana.Öýi gurup,siz oňy ýerden ösüp çykan diyip aýtmýanyz-a.Oňy kimdir guranyny bilýanyz.

Asmandäky san-sajaksyz ýyldyzlary görenimizde olaryň hem tötänleýin peýda bolup galmayny ýagşy bilýas.Kimdir olary şol ýere ýerleşdiren.Ine şu Kimdir aslynda Hudaýdir.Bilýanyzmy näme uçin biz Hudaýy gorup bilmeýas?Hudaý şeýle ajaýyp we ýagşy,biz görsek badyna ölup galan bolardyk.

Ýone wagty gelip,Hudaý eger Oňa boýun egip ýaşan bolsak,bizi Öz ýanyna göge alyp gidýar.Şonda biz Ony butin şan-şöhratynda görýas.Häzir Hudaýy görüp bilmesekde,Oňa ynanmagymyz we Oňy söýmegimz mumkin.Mukaddes Kitap bize Hudaý,Özünuň biz insanlara bolan söýgisi we aladasy hakda gepleýar.

Hudaý söýmek uçin Oňy görmek şert däl.Hudaýy hiç haçan görmän dürup söýýmek mumkin.Ol bize oran kop ajaýyp zatlary sylag eden:ýaşamagymyz uçin öý,ene-ata we başgada kop zatlar.

Şonuň uçin hem biz Hudaýy häzirlikçe görüp bilmezligimize seretman,söýmegimiz we Ondan minetdar bolmagymyz gerek.Eger siz Hudaýy söýseniz Oňa şeýle diyip aýtmagynyz mumkin:”Eziz Rebbimiz!Edýan işlerin arkaly Seniň barlygyny bilýanymyz uçin Senden minnetaris.

Ýyldyzlar,güneş we aý Seniň bardygyndan derek berýar.Biziň Gökdäki Atamyz Hudaýdir.”Ýone hezraty Isa Mesih hem Hudaý ekenini bilýas.Şonuň ýaly Mukaddes Ruh hem Hudaýdir.Olaryň üçisi hem Hudaý hasplanýar.Ýone bu üç Hudaý bar diyeni däl.Biz diňe üçbirlikdäki ýekeje Hudaýa eýediris.Şonuň bilen eziz doganlar mowzugymyzy gütarýas.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top