4:49

Soňky gije

MP3

Salam gadrly doganlar.Isa Mesih haça çüýlenmesden oňki gijede şagirdleri bilen akşamky nahar iýmene ýygnaldylar.Akşam nahardan soň,Isa Mesih ustki geýimini çykaryp,biline çangyç baglab şagirdleriniň aýaklaryny ýuwdy.Onuň bu hereketlerinden şagirdleri haýran galdylar.Diňe bu däl,ondan hem better Isa Mesih olaryň arasyndan biri dönükdygyny aýtdy.Bu şagirdlerini ýenede koprak haýran galdyrdy.Şonan soň Isa Mesih gepinde dowam edip : “Az salymdan soň dünýä Meni görmez, emma siz görersiňiz. Meniň ýaşaýandygym üçin, siz-de ýaşarsyňyz. “(Ýohanna 14:19).Isa Mesih gepini dowam edip: “Maňa indi siziň bilen gepleşere köp wagt galmady, sebäbi bu dünýäniň hökümdaryşeýtan gelýär. Onuň Men babatda hiç hili ygtyýary ýokdur. “(Ýohanna 14:30)

Şagirdleriniň ýüzlerinde agrykly bir görüniş peýda boldy.Indi bolsa biz bilen bille Isa Mesihyň geplerini diňlaň.”Perzentlerim”… çunki olor özlerini ejiz we kiçi duýadylar. “Men sizi söýan”/// olor Mesihe ynançsyzlyk we gorky bilen seredýadylar.” Ýüregiňiz gussa batmasyn, gorkmaň.”..Olor gorky we howpsala düşip galandy.” Men sizi ýetim goýmaryn..”Olor özlerini tä ene-atadan aýrylyp galan ýetim çagalar ýaly duýadylar. Isa Mesih olara seredip durup :” Hany, turuň, bu ýerden gideliň» diydi.(Ýohanna 14:31).Olor bu ýerden çykyp,hemişe ybadat edýan zeýtun bagyna gidip barýadylar.Şagirdler ellerinde şamçyraglar göterib barýadylar.Hiç kim hiç zat dimedi. Üzüm bagy içinden geçip barýarka Isa Mesih bir üzüm agajynyň ýanynda togtady.Elini üzüm agajyna uzatdy we ýaşyl şahasy tutup :” Men hakyky üzüm agajydyryn we Atam bagbandyr”.

Soňra biräz wagt Isa Mesih bagban we üzüm agajy aragatnaşygy,bagbanyň üzüm agajyňa alada edişi hakda gepledi. Bu olor eşitesi islenen zat däldigini Sizi ynandyryp aýdýarun.Emma olor dykgat bilen diňlanlerinde Isa Mesih oloryň ajaýyp geljegi hakynda geplaýanyny düşünen bolordylar. Olor Isa Mesih çyndan Mesih,pätyşä bolüp gelen,bizi Rimlileriň zalymlygyndan halas edýar diýip oýlandylar.Ýone umytlary netijesiz boljak bolup dur.Sizde hem şonuň ýaly bolonmy?Hudaý meniň haýtymda ony edýar ýada buny edýar diyip öýlýanyz,emma siz garaşanynyz ýaly bolmaýar.Şonuň ýaly bolonmy?Onda uns edip bizi diňlaň.Men hem oň Ýohanna 13:15 bablaryny duşunmandimde Hudaýdan öýkelep gaharym gelen wagtlarym bolan.Hudaý men islenim boýunça maňa ýardam berýar diyip öýlýadym.

Meniň ýaňlyşym Onuň Geplerini dygkat bilen diňlamanimde bolan.Emma Hudaý meni gaýta-gaýta şol bagdaky gepleri diňlamaga we olor hakda pikr etmaga çagyrdy.Hudaý menden mol hasyl bermegimi islänini aňladym.Şonda näme uçin Hudaý meni gaýta gaýta şol baplara garşy edenini düşunip ýetdim.Isa Mesih hem üzüm bagynda şahalary uşap durup şagirdlerine Özi gidenden soňň nahilli ýaşamaklary gerekdigi hakynda aýdýady.Ol üzüm agajy we şahalaryň syryny açyp berýady.Üzüm agajy we şahalaryň syry-her bir Ata öz perzendleriniň fizik,ruhan we ahlaky taýdan sagdin,guýçli we bereketli bolmagyny isleýar.Başgaça aýdanda oňy maşgala syry diyip aýtmak hem mumkin. Hudaý bizden näme isleýar?Bu hakda soňky gepleşiklerimizde giňrak söhbetleşýas.Bize garaşyň we Ýohanna höşhabarynyň 13-15 baplaryny okap çykyň.Biziň internet saýtymyza giriň we koprak peýdaly maglumatlara eýe boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top