4:06

Isa Mesih halaskar

MP3

Her bir Mesihe iman getiren kişi Ynjyly hemişe okap ondaky ýazgylary ýagşy
bilmaga hereket etmagi gerek. Onda ýzylan ýzgylary manysyny düşunmaga
hereket etmegimiz gerek. Oňy diňe Mukaddes Kitapy gaýta we gaýta
okanymyzda bilib almak mumkin. Mukaddes Kitapy diňe eşidip däl oňy Hudaýyň
hakykyý Sözi diyip kabul etmek gerek.1-ji Saloniklere 2:13 aýat edil şol
hakda bize gepleýar.Mukaddes Kitapy okap barýan wagtynda Hudaýyň
ýazanlaryny kabul etmek uçin iman berýar.” Şeýlelik bilen, iman eşitmek
arkaly, eşitmek hem Hudaýyň sözi arkaly bolýandyr. “(Rimlilere 10:17).
Mukaddes Kitapy okap çykyp ynasan özüne dogry gelmeýan käbir dawalara duç
gelýar.Birinjiden ol özünuň gunakärdigini bilib alýar.Bu oňa ýaramaýar.Soň
ol özüni özi halas edip bilmejegini bilýar.Bu onuň buýsanç duýgusyna
degýar. Ahyry oňa diňe Rebbimiz Isa halas edip bilmegi aýdylýar.Ýone ol
Hudaýyň Ogly onunde dyz egmegi halamaýar.Şonuň ýaly bolonson adam biriniň
ýardamysyz hiç haçan Höşhabary kabul etmeýar.Ýone nahillidir özüne has waka
gelip çykýar.Mukaddes Ruh Hudaýyň Sözünden biz aňlap etib bilmeýan derejede
peýdalanýar we ol insan ýüreginde özgeriş döretýar.Ol insanny Sözüň
hakykatdygyna,onuň ýagdaý umytsyz we biçäredigine Mesihsiz hökman,
ölimdigine ynantyrýar.

Bu ýagdaý günani ykrar etmek hasietinde mälim.Käbir ýagdaýlarda bunuň ýaly
ykrar bolmak ruhyý agryklar bilen geçýar.Başga ýagdaýlarda diňe bir insanyň
umytsyzlygy we gutkarylmaga mätajligi hakyndaky düşunçe ýüza gelýar.Şeýdip
günakär özüne gelmek ýagdaýynaçenli etip gelýar.Ol özüni halas edip bilman
umytsyzlanýar.Ol özüne ynanmaýar.Aslynda ol özüne garşy durup Hudaýa ýan
basyp özünuň çyndan gunakärdigine ykrar bolýar we şonuň uçin hem jeza
laýykdygyny kabul edýar.Ýone Mukaddes Ruh janny bu ýagdaýda
galdyrmaýar.Halaskär bardygyny görkezýar.Ýohanna 1:29 we oňy Hudaýyň Oglyny
iman bilen Hudaý we halaskär diyip kabul etmaga çagyrýar. Ýohanna gelen
aýanlyk 22:17.
Najatkär iman diyeninde biz nämeni düşunýas?Halaskär iman-bu Isa Mesihe
ynanmak.Bir gezek buny kimdir söýan ynanç diyp aýdandy.Çökip barýan adam
agaça daýnyp özünuň bar umytyny oňa baglaýar.Oturguça oturan adam agaç
ussanyň ahyryna etiren işi ustunde dynç alýar.Adam uçaga oturanynda onuň
bar agyrlygy uçaga ýüklenýar.Oň belki ol uçagyň berkdigine ynansada ýone
uçaga oturmaýinçenli aslynda oňa ynanmaýady.Öz günakärdigine ykrar bolup
Rebbimiz Isa Mesihe ynanayndan başlap adam gutkarylaýar.Ol ýokarydan
dogulan,imana giran.Beýle ajaýyp özgeriş käwagt daşdan ýagty görunuşsiz
geçýar.
Belki adam hiç hilli özgerişi duýmas, çunki halas bolmak-dine duýgulardan
ybarat däl. Bu adatdan daşary ajaýyp hakykat.Hudaýyň Hakykýy Sözi. Nejatkära
ynanlar ebedi ýaşaýyşa eýe bolýarlar diydi. Olor ölümden ýaşaýşa
göçendir Ýohanna 5:24.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top