3:34

Hudaý bizi ulanýar

MP3

Salam eziz moştaklar,siz bilen duşuşup duranymyzdan oran şat.Eziz doganlar,Mukaddes Ruha dolan haýat –bu Mesihe dolan haýatdir.

Mukaddes Ruha dolan masihyý,Rimlilere hatynyň 6 bap 11 aýatyna görä, özüni günä garşysynda öli,ýone Isa Mesihde Hudaý uçin diri hasaplaýan adamlardir.Mesih indi haýat tagtyndadir.Ol-Hudaý!Dolandyrýjy!Mukaddes Ruh!Isa Mesihy şöhratlandyrmak uçin masihyý özi uçin öli bolmagy gerek.

Eger ol öli bolsa,onuň haýatyny dolanyrmagyny Öz eline alan Rebbimiz Isa Mesih Öz söýgisini ol arkaly görkezmagini başlaýar.”Gökde we ýerde bary guýç-gudrat berilen”bu Zat indi bu gudratyny Ruhyý dolan masihyý arkaly görkezip bilýar.

Ažaşanlary tapmak we saklap galmak uçin gelen Şol Zat indi äžaşanlary masihyý doganlar arkaly tapmagy başlaýar.Ol masihiýny ažaşanlar we mätäçler tarap elter.

Ol Öz söýgisini aýtmak uçin masihiýyň dodaklarynan peýdalanýar.Onuň mähr-şepagaty geň galby Ruhyý doly haýatda açyk –aýdyn belli bolýar.Aslynda hakykyý manysyny alyp seretsek masihyý öz haýaty,öz ejizligi we ýeňlişini Isa Mesihyň guýç gudraty we ýeňişine boşatyp berýar.

Beýik messioner,döwlet işgäri Halson Teýlor suratlandyrany ýaly”Täzelenen haýat”dir.Mesihyň Mukaddes Ruhyna dolmak-bu onuň Isa Mesihä dolmakdir.

Ol indi Mesihny haýsydir bir mesihyýa öz wezipesini berjaý etmekde ýardam beriýji diyip oýlamaýar.,belki doryragy Isa Mesih masihyý arkaly şol işini berjaý edýar.Mesih bizden Ol uçin hyzmat edişimizi däl,Oňda biz arkaly Öz işini berjaý etmagi uçin mumkinçilik,ýol bermagimizi isleýar.

Bu resullerden Pawlus bilen şol meşhur başdan geçirmedir:” indi men däl-de, mendäki Mesih ýaşaýandyr. “(Galatiýalylara 2:20).

Indi mesihyň bedeni Öz islegi boýunça dolandyrylýar:bary şahsyý aýratynlyk,wagt we ukuplar indi butinleý Mesihnikidir. Söýikl resul ýene dowam edip:’… Bedendäki ýaşaýşym bolsa Hudaýyň Ogluna bolan imanym arkalydyr. Ol meni söýüp, Özüni meniň üçin gurban etdi. “

Kimiň imany?Bizi söýan we biz uçin Özüni gurban eden”gökdä we ýerdaki bary guýç-gudrat berilen” Hudaýyň Oglunuň imany.Eziz doganlar şolar hakda oýlanyp görüňBunuň mänysyny aňlap alýanyzmy?Eger aňlap bilip,öz isleginizi Mukaddes Ruha Hudaýa tapşyrsanyz hemde Isa Mesih siziň haýatynyzda ekenini akyl ýetirseniz siz beýik başdangeçirmeler ýakasyndasynyz.Rebbimiz Isa Mesih kop ažaşan adamlary siziň göwünli Ruha doly haýatynyz arkaly Özüne alyp gelmagi başlaýar.Hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top