5:27

Men-bu Mendirin

MP3

Salam eziz radio dinleýjiler. Hudaýyň beýikligi diyip atlanan programmamyza
hoş geldiniz.Hudaýyň kämilligini tasdyklamak uçin Hudaýyň Musa garatyp:”
«Men Mendirin. Ysraýyllaryň ýanyna baryp: «Siziň ýanyňyza ‘Mendirin’
iberdi» diýip aýt» diýdi. Hudaý Musa ýene-de şulary aýtdy: «Ysraýyllaryň
ýanyna seni ata-babalaryňyzyň Hudaýy bolan Rebbiň[5], ýagny Ybraýymyň,
Yshagyň we Ýakubyň Hudaýynyň iberendigini aýt. Bu Meniň ebedilik adymdyr,
şu at bilen Men nesilme-nesil ýatlanaryn.” (Musurden çykyş3:14-15)diyip
aýdan geplerinden gowragy tapylmasa gerek.Hudaý hasablanan hemme zat,Hudaý
bolan hemme zat batyrlyk bilen edilen şol beýannamada aňladylan.Yone
Hudaýdaky kämillik-bu güna däl,belki ýagşylyk,mukeddeslik we hakykatyň –
jemlenmesidyr.Tebigyý ynsan diňe we diňe şonuň uçin hem günakar,ol Hudaý
bilen bolan aragatnaşygynda Onuň kämilligine garşy çykýar.Başga hemme
ýagdaýlarda ynsan belki öz erki bilen Hudaýyň hökümdarlygyna ykrar
bolýar,yone özüniň şahsyý haýatynda bu hökümdarlygy inkär edýar.Ynsan uçin
Hudaýyň ygtyýary özüniň ygtyýary başlanan ýerde gutarýar. Onuň uçin “özüm”
diyen söz baş harp bilen ýazylýar we bu bilen ol özi hem aňlap etman
ýagdaýda:” «Göklere çykaryn,tagtymy Hudaýyň yldyzlaryndan ýokarda
goýaryn.Jemagatyň toplanan dagynda,Zafon dagynda oturaryn.
Bulutlaryň depesine çykaryn,Beýik Hudaý ýaly ederin özümi(Işaýa 14:13-
14)diyip aýdan.
Yone Hudaýyň kämilligi şeýle näzik zat,onuň bardygyny kişi duýmagy oran
müşgildir. Tebigatdan gozgalaňçy bolup dogulany uçin hem ynsan öz
gozgalaňçydygyny aňlap bilmeýar.Şahsyý “Men”niň hemişe nygtamak, onuň uçin
adatyý ýagdaý hasaplanýar.Ynsan özüniň “men”iden az-kem bolsada inkär
etmege razy,käwagt bolsa onune goýan maksatyna etişmek uçin ozüni gurban
etmage hem taýyn,yone ol hiç haçan öz tagtyndan düşmagi halamaýar. Durmuşy
basgançak näçe pese düşip gideniniň bu ynsan uçin ähmiýeti ýok,çunki öz
gözleri bilen seredende ol baribir tagtnyň şäsy bolup galwerýar we hiç
kim,hatta Hudaý hem ondan bu tagtny alyp goýup bilmaýar.Günaniň durli hil
gorünişleri bar,yone onuň esasy birdir.

Hudaýa sajde etmek uçin Hudaý tarapyndan ýaradylan akl-paýhasly tebigy
boluş,özünuň şahsyý tagtyna oturup alýar we şol belentlikde durup:”MEN
BARN”-diyip özüni mälim edýar.Esasyna görä bu günädir,yone bu nahillidir
tebigyý zat bolany uçin hem,hatta ýagşy ýaly gorinmagi mumkin.Bu ruhy
taýdan bolan , deň gelmeslik diňe Höşhabar alyp ýürek Mukaddesler
Mukaddesi garşysynda özüni ýaşyryp durmaýan göze görünmeýän galkan peýda
bolan wagtynda azara goýmagy mumkin.Hoşhabar dilinde aýdanda Gudratly
Hudaý hözürynyň alawy garşysynda şonuň ýaly bar bolýan bu ynsan “höküm
edilen”diyip aýdylýar.Mesih Özi dunýa ibermegi gerek bolan Ruh hakynda
geplän wagtynda bu barada ýatlatyp geçen:” Hemaýatçy gelen wagty dünýäniň
günä, adalat we höküm babatda nähakdygyny subut eder.”(Ýhanna 16:8). Mesihyň
bu sözleri ilki Hasyl baýramy guni,resullerden Petrus özüniň birinji beýik
masihyýlygy wagyz eden bir wagtda amala aşdy.” Bu sözleri eşidende,
adamlaryň ýüregine hanjar urlan ýaly boldy. Olar Petrusdan we beýleki
resullardan: «Doganlar, biz näme etmeli?» diýip soradylar”(Resul/işleri
2:37)”Biz näme etmeli?”-bu özüniň başga birinden tartyp alan tagta oturan
biri ekenini birden-kä duşunip eten her bir ynsaňyň ýürek dýübinden çykýan
gykylykdyr. Ezizler soraj we pikirleriniz bolsa bizin elektron menzilimize
hat ýollaň. Rebbim sizi öz penasynda saklasyn.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top