4:37

Hudaý hemme zatdan beýikdyr

MP3

Salam eziz radio diňlejiler. Hudaýyň beýikligi diyip atlandyrylan
programmamyza höş geldiňiz. Hudaý–hemme zatdan beýikdyr we diýmek Ol enede
beýiklige göterilmägi mumkin däl. Ondan hem beýik,Ondan ýokary durýan hiç
zat yok.Hudaý ýaradan bar bolan tebigat uçin Ol tarapa hereket etmek-bu
ýokarä garap göterilmekdyr.Ondan daşlaşan ýagdaýdaky hereket bolsa- bu
aşak garap gidişdyr. Ol hiç kimyň rugsatysyz Öz ornünda Öz-Özünçe
galwerýar.Tä şonuň ýaly Hudaýy hiç kim beýiklep bilmaýar we hiç kim
peseýtirip bilmaýar.Mukaddes Kitabda hemme Hudaýyň güýç-gudratyna boýun
egýar,diyp aýdylan. Şeýle eken Hudaý nädip Öz el astyndäkylary tarapyndan
beýiklenişi ýa-da berk bolmägy mumkin?
Egerde hemme adamlar birden kör bolup galanlaryndady,günduzi güneş,gijesi
bolsa- ýyldyzlar lowurdap nur seçip durwererdi,çunki güneş we ýyldyzlar
öloryň nuryndan peýdalanýan milionlap kişiler onunde hiç hilli borçnama
eýe däl. Edil şoňa meňseb ýer ýüzundaky hemme adamlar birden Hudaýsyz
bolup galsalar,bu Hudaýyň esasyna asla täsir etmän bolordy.Hudaý-bu
başka birlerine baglyksyz ýagdaýda Onuň barlygydyr. Hudaýya bolon iman Onuň
kämilligine hiç zat göşüp bilmaýar.Hudaýyň barlygyna bolan şübheleniş bolsa
Ondan hiç zady alyp göýalmas.Gudratly Hudaýa özi gudratly bolony uçin hem
hiç hilli ýardam gerek däl.Adamlaryň göwnüne ýakmak uçin olara şelaýynlyk
edýan, gazaply,haýyş edýan Hudaýi göz onunuze getirmak kyn,yone eger biz
köp adamlaryň Hudaý hakyndaky düşünjesini alyp görýan bolsak bu ýagdaýda
edil şol görünuş şaýaty bolýas. Özümuz hakymyzda şeýle bir ýokary pikir
edýas,biz Hudaýa gerek diýan pikirä ynanmak biz uçin eger ýakymly
diýmesek,oran aňsatdyr.

Yone hakykat şeýle-biziň barlygymyz Hudaýyi enede beýik etmaýar,şonuň ýaly
eger biz umuman bar bolmasak hem Hudaýyň beýikligi hiç bir zatda kiçi
bolup galmaýar. Biz öz eden hyzmatlarymyz uçin ýa-da Hudaýyň bize mätäjligi
sebäpli däl,belki Hudaýyň islegi eradasy sebäpli bardyrys. Tebigat boünça
diňe özüni söýýän adam bolomymyz uçin biz uçin iň agyr bolan pikr-bu Hudaý
biziň kömegimize mätaj däl diýan pikir bolsa gerek.
Biz Hudaýi adatda dünýany ele almakda we ýer ýüzunde ýaşaýan kişileriň
halas etmakdaki Özümuň beýik maksatymy amala aşyrmakda kömek berib
bilýan birini yzarlap tapmäga howlukýan,iş bilen bend,sabyr-
takatsyz,namedandyr işi şowuna düşmaýan Atä meňseden ýagdaýda göz onüne
getirýas.Hemma zady ýaradan Hudaýa kömek hem,kömekçi hem gerek dal.Oran köp
ýagdaýlarda hyzmatdaky çagyrmalar wagtynda Gudratly Hudaýyi amatsyz edip
görkezýarlar.Gepe çeper wagyz ediji öz diňlejilerinde diňe butparaslara
nysbatan däl,belki olary gutkarmaga köp hereket eden,yone Ony
goldamanlyklary uçin gutkarmagy başaryp bilman,Hudaý hakda hem aňsat
gynanmak düýgusyny döretmägi mumkin. Hudaýa bolsa hemaýaçylaryň geregi
yok. Ol ebedi hemaýçysyz bolýar. Ezizler pikrleriňizi biziň saýtymyza
ýollaň. Rebbimiz hemanizi öz penasynda göräsyn.Hoş sag aman boluň,ezizler.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top