3:58

Hudaýyñ Sòzi

MP3

Salam hormatly radio diňleýji moştaklar.Siz bilen düşuşup düranymyzdan minnetdars.Ezizler,biziň Hudaýymyz oňden bar bolan we bundan soň hem bar bolýar.Oňuö sözleri bolsa asla biderek ulanylmaýar.Ýone Hudaýyň sözüni ýok etmege çalyşanlar üstinden Hudaý gülýar.Çunki Onuň Sözleri hem asla tukenmeýar.Eger insan Oňa garşy çyksa Hudaý uçin bu tä pil bilen çirkeý söweşen ýaly gep diysek hem bolýar. Takdyr eradasy bilen Oňa garşy çykanlar hem boldy.Ýone oloryň haýatlary sonuna ýetip kopleri helak boldular.Hudaýyň sözi bolsa hali hem ýaşaýar we öz täsirini ýitirenok.Biz şonuň ýaly insanlar hakda gepleşiklerimiziň birinde geplepdik.Onuň ady Walter.

Ol aradan çykdy.Hiç hilli özgeriş bolmady.Ýone Hudaýa garşy bolan ine şol Walteriň ýaşan öýi häzirki günde Fransiýa Bibliýa jemagatynyň ammarhanasy hasaplanýan ekeni.Ser ediň eziz doganlar Hudaýa garşy çykan insanlaryň öýi häzirki günde Atamyz uçin hyzmat edýar.Buny Hudaýyň bir täsinligi diysek bolýar.Hudaýyň Sözi butin halklar arasynda ýaýraýar,çunki ol diri sözdir.

Häzirki günde Mukaddes Kitap dünýadaky halklaryň 97% tillerine tejime edilen.Ýone häzirki günde Hudaýyň sözüni nädogry düşundirýanler hem bar.Masihyler arasynda hem şonuň ýalylary aýrym wagtlarda uçratmagymyz mumkin.Indi bir sorag döremagi mumkin.Dünýada nädogry taglymatlar bar ekeni nadip men hakykaty aýyryp alýan diyen sorag.

Eger şol soraga gysga we anyk jogap berýan bolsak,her hilli Hudaýyň sözüni düşündirýan insanyň gepleri Mukaddes Kitapa esaslanan bolmasa,buny nädogry diyip aýtmagymyz mumkin.Çunki sagdin taglymat hemişe Mukaddes Kitapa esaslanan bolýar.Hudaýyň sözi ebediý diyip aýtdyk.Dünýada bary zatlar geçip gidýar,ýone Hudaýyň sözi ebediýdir.

Bundan başga Işaýa paýgember kitapy arkaly Hudaý : “Ýagşyň, garyň göklerden inip,ýeri suwaryp, ony önümli,hasylly edip, ekene tohum,çörek iýýäne çörek berýänçä,yzyna dolanmaýşy dek, Meniň agzymdan çykýan sözüm-de şeýle bolar;Ol Maňa boş gaýdyp gelmez,maksadymy ýerine ýetirer,etsin diýip iberen işimde üstünlikli bolar» diýýär.

Ezizler şonuň uçin hem her hilli diniyý sözleri gepleýanlaryň gepleri Mukaddes Kitapa esaslananmy ýokmy barlap görmegimiz zerur.Bundan başga şol aýdylan gepler Ynjyl arkaly amala aşanmy,hemmesini barlap görmek gerek.Häzirki günde şeýtan hem uhlaman bary Hudaýyň ezizleri uçin hüjüm etmek niyetinde.Hudaýyň bary maksatlaryny bozmak niyetinde.Bunuň uçin bolsa nädogry taglymady masihiýler arasynda ýaýratmak şeýtan uçin iň ansat ýol ýaly görünýar.Ýone eziz diňleýji,Hudaýdan öz ybadathananyz we doganlarynyzy hemaýat etmagini soraň.Hudaý biziň galkanymyzdyr.Şonuň bilen ezizler bugunki gepleşigimiz öz sönuna etdi,höş sag boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top