3:32

Hudaýyň sözi

MP3

Salam eziz doganlar.Siz ezizler bilen ýenede sag aman duşuşup duranymyzdan oran şatlanýaris.Eziz doganlar,aramyzda kop doganlarymyz başga adamlara Masih hakdaky Höşhabary ýetirmagiň möhümdygyny düşünup ýetýar.

Ine şu zadyň uç sebäbi bardygyny ýatdan çykarmazlygymyz gerek.Hudaýyň emri,Mesihyň göreldesi we uly mätäçlikdir.Her bir Höşhabar aýtmakçy bolan adamlar,geljekde nahilli meselelere we päsgelçiliklere duş gelmekleri mumkindigini oňunden bilip goýany ýagşydir.

Biz şaýatlyk bermagimiz uçin häzir we geljekde nahilli töleg tölemegimiz gerekdigini aňlap ýeten ýagdaýda hakykatyň gözüne dik seretmegimiz gerek.Haýatda her hil wakalar bolmagy mumkin.

Mesihy söýup, Ol uçin hyzmat edýanynyzda koplap adamlar,ýakynlarynyz,dostlarynyz,hatta öz maşgalanyz hem sizi ret etmekleri mumkin.Tä şonuň ýaly wakalar siz Höşhabar aýdan we öz günalerinden geçip Hudaý uçin ýaşaýan doganlarynyz bilen hem bolup geçmagi mumkin.

Eziz doganlar,şeýtan hemişe her hilli täze toba eden insanlara özünuň durli usullary bilen hüjüm edip başlaýar.Bunuň ýaly wagtlarda Hudaýdan guýç we sabr-tukat sorap,asla ýaýdanjaňlyk etman öz ýolunuzda dowam edweriň.

Şeýtan siz saýlan ýolunuzdan gaýtmazlygynyzy düşünip etip,umutsyz yza çekinjagi anyk.Ahrym Rebbimiz Isa Mesih hem ýer ýüzünde Öz hyzmatyny başlaýan wagtynda şeýtan tarapdan durli gyzykdyrmalar arkaly guçli synaglardan geçdi.

Hudaý her birimizi hemaýat etmage we guýç-kuwwat bermage çulum.Eziz doganlar,hiç haçan özüniz islan ýaly haýat geçirmaň.Hudaýyň görkezeni ýaly we Ol aýdýany ýaly haýat geçiriň.Eziz dostum,Hudaýa umut baglaň.

Ol her bir insanňy hemaýat edip bilýar.Ol hiç kimi,şu hatarda edil sizide asla ýadyndan çykarmaýar.Rebbimiziň tapşyrygyny berjaý etmek uçin ýagny Höşhabary ýaýratmak uçin bar ýogy bäş ýuz adam iberilendi.Olar umumman alanda uzak aralygy basyp geçip bildiler.

Bir meşhur masihyý kişi şeýle :”Biz düyn peýda boluptyk,ýone bireýyäm butin dünýany eýeledik”diyip ýazypty.Bugunki günde her hil dindaki milliardlap her hil insanlara düşuşmagymyz mumkin.

Her hil san-sajaksyz dinleriň izdeşleri hem koplap tapylýar.Butin dünýada bolsa takmynan ikki milliarddan aşyk adamlar entek umumman höşhabar eşitmedik.Şoňa seretman,bugunki günde ýer ýüzunde öz hyzmatlaryny başga memleketlerde alyp barýan messionerlaryň sany ýüz mungden kemdir.

Her birinize asudalyk we amanlyk dilap bugunki programmamyzy gutarýas.Ýene duşuşýinçenli höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top