4:03

Mukaddes Kitapy öwrenýas!

MP3

Mukaddes Kitap Hudaýyň barlygyny subut etmage çalyşmaýar.Onuň hakynda aýanlyk berýar.Kop insanlar haýatlary dowamynda Hudaý hakynda kemdem-kem oýlýarlar. Diňe haçan bir olaryň haýatynda kynçylyklar,meseleller peýda bolsa ýada hassa bolup umumman ýaşaýyşa umut galman wagtlarda Hudaý hakynda oýlap başlaýarlar.Şol ýerde bir tanykly çöpanyň aýadan geplerini size aýdyp geçýan.Ol şeýle diyipti.

Hudaýyň onüne halas etmegi sorap sagdin adamlar kemden-kem gelýarlar diyipti. Eger bu gepiň manysyna ýagşylap uns etsek oran ullakan ähmiýete eýedir.Bizi örap düran hemme zady biz görmegimiz we tutmagymyz mumkin.Ýone iň beýik Hudaýy nä görüp bolýar,ne-de tutup bolýar,çunki Ol-Ruhdyr.Mukaddes Kitapda şol hakda aýrym aýatlary görmegimiz mumkin.Rebimiz Isa Mesihyň Luka beýan eden Mukaddes Höşhabarynynyň 24:39 aýatynda ýazylan sözlerden Ruh beden şekline eýe däldigi anyk gorünýar.

Hiç kim hiz haçan ruhy asyl ýagdaýynda gormän,başgaça edip aýdanda,ruh nahilidir daşarky gürunüşe eýe däldir.Hudaý-Ruhdyr,ýone Ol şeýle bir umumy, şahsyýetsiz guýç bolman, her zady bilýän,pikr edýan we hereket edijidir.Ine şol zat Mukaddes Kitapyň insan Hudaý keşbinde ýaradylan diýlmagine ýol goýar.Hudaý her hilli başga ruhdan tapawut edýar,çunki Ol çäksizdir.Käbir wakalar wagt bilen çäklenen bolsada gökde çäksiz bolmaklary mumkin.Hudaýyň başlanyşy ýok we ahry hem bolmaýar.

Tä şol manyda Hudaý ebediýdir,” Daglar emele gelmezden ozal,topragy, älem-jahany ýaratmazyňdan ozal,ezelden ebedä çenli bolan Hudaý — Sen.”diyip aýdylýar Zebur kitapynyň 89:3/Her hilli başga ruhyň başlanyýşy bolan,çunki oňy Hudaý ýaradan,emma Hudaýyň Özüni hiç kim we hiç zat ýaratmän we dünýä getirmän.Ol özüni dünýä getirýan içki ebediy ýaradylyşa eýedir.” Ilkinji we Ahyrky, Başlangyç we Soň Mendirin».diydi Hudaýy . Men ozal bolan, häzir bar, gelejekde hem boljak Hökmürowan Rebdirin». Hudaýy kämil we şol sebäpli Ol özgerişi mumkin däl.

Ol ozaldan nahili bolsa häzir hem şeýleliginçe galan we hemişe şeýle bolýar.Ol şeýle diyidi:” Men Rebdirin, üýtgeýän däldirin.”, Ol özgermeýar we beren wadalaryňy hem özgertmeýar.Beýle özgeriýjilik insanlara hasdyr.Sebäbi kopçiligimiz belki wada berýas we aýrym wagtlarda şol wadamyzyň üstünden çykyp bilmeýas.Hudaý bolsa onuň ýaly däl.Käbir ylahyýetçiler bu häsiýetleri tebigyý we ruhyý toparlara aýrsalarda,olary seljeriş etmek aňsat däl.

Tebigyý häsiýetler diňe Hudaýa has häsiýetler bolup başga hiç bir barlyga geçip bilmes.Ruhyý häsiýetler- Hudaý Özünuň üýtgewsiz kämiligine eýe bolan häsiýetleridir,emma Hudaý olary nahilidir derejede Özünň döredijilik miwesi bolan insanlara we perişdelere bermagi mumkin.Hudaý insanlara ýagşy zatlary bermegi isleýar we berýar hem.Ýone aýrym wagtlarda bu merhemetleri insanlar öz bahbiti ýolunda ulanýarlar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top