4:10

Hudaýyň paýhaslygy

MP3

Salam eziz radio diňleýjiler. Ezizler,bugun biz siz bilen Hudaýyň danalygy
hakynda gepleşýas. Ynanmagy islemeýan aňňy her hilli delil subutlar bilen
hem ynantyryp bolmaýar.Hudaýa boýun egip tagzym edýan her hilli ýürek uçin
hiç hilli deliller gerek däl.Hudaýdan Öz danalygy we guýç –gudratyny subut
edýan delilni soramak bunuň ýaly kişiniň haýalyna hiç haçan gelmeýar.Ahrym
Ol-Hudaý ekeniniň özi eterl dälmi? Mesihýlyk ygtykady Hudaýy
akldardyr,diyip taglym beren wagtda bu ygtykat özi aýdýan ýa-da aýtmagy
mumkin bolon zatlara seredende köprak zady nazarda tutýar. Ol bu bilen az
täsirli guýçsiz bolan söze degişli bu sözi öz agyrlygy bilen ýemşirip
taşlamaga taýyn bolan deňsiz-taýsyz derejedäki doly manyny bermaga hereket
edýar. “Rebbimiz beýikdir, kuwwaty köpdür,paýhasynyň hiç çägi
ýokdur.”(Zebur 146:5)-diyip aýdylýar.Zebur ýazýjysy.Bu ýerde hem ygtykat
nahillidir kiçik zady däl,belki edil ölçeb bolmaýan zady aňlatmaga
çalyşýar.

Çäksiz sözi kämil zady aňlatýany uçin hem oňa hiç hilli şekildäki işi göşup
bolmaýar.Biz “ýenede kämilleşen” ýa-da “oran kämil” diyip
aýtmaýas.Çäksizlik garşysynda biz ümsümlik saklan ýagdaýda dürýas.Elbettde
ikilenç ýaradylan akl-paýhas hem bar.Hudaý oňy Özi ýaradan barlyk uçin diňe
olaryň peýdasy uçin ýaramly bolýan mykdarda ölçeb beren,ýone her hilli
ýaradylan barlygyň ýa-da ýaradylan barlygyň billelikde alynan danalygy hem
Hudaýyň çäksiz danalygy onunde oran azdyr.Şonuň uçin hem resul Hudaýy “(!ji
Timotius 1:17) diyip hak suratlandyran.Ýgny Hudaý Öz-Öüçnden
danadyr,adamlar we perişdeleriň nur seçip durýan paýhaslygy bolsa diňe
gögiň beýik tagtyndan syzyp çýkýan ýaradylman nuryň şöhlesidir.

Hudaý hakynda çäksiz paýhaslyk barlyk häsiýetinde pikir ýöretme-her hilli
hereketiň düýpidir.Bu Hudaýa bolan iman-yktykatyň sagdyn bolmagy uçin zerur
hasaplanan imanyň başlanyş wagtydyr.Hudaý Özi ýaradan barlyga baglyksyz
usulda bar ekeni.Ol hakdaky synlamaklarymyz Oňa hiç hilli täsiri bolmaýar
elbetde.Ýone ruhy sagdyn bolmagymyz uçin biz Ýaradyjy Hudaý doly ýagdaýda
kämil dana diyip aýtmagymyz zerurdir. Bu zady inkär etmek-bizi haýwandan
aýryp durýan zady unutmak diymekdir.Mukaddes Ýazgylarda Hudaýyň we päk
kişileriň danalygy hemişe özüniň guýçli bir ahlaky şöhlesine eýedir.Ol
päk,söýan we mähriban danalyk hökmünde gözlenýar.Şeýle bir kesgir akl
hasaplanýan danalyk koplanç ýaman adamlarda düşüşýar,beýle danalyk mekir we
galpdyr. Danalygyň bu ikki hil görünişi hemişe biri-birine degişli bäsdeşlik
bolýar. Kämil bolman her hilli zat ahyr soň Kämil bolonyň aýagy astyna
ýykylmagy gerek.Ol “danalary” özleriniň hilegärligi bilen tora
ildirýan,özünçe aklly bolonlary öý-pikirlerini puça çykarýan diyip
duýdyrypty. Ezizler egerde programmamyzyň mowzugy boýunça soraglarynyz
bolsa bizin elektron menzilimize ýollaň. Rebbimiz Şoýgisi we gutulmasy size
ýar bolsun. Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top