3:13

Ybadat näme?

MP3

Salam gadrly we eziz aga-iniler we uýalar. Ybadat mowzügyna bagyşlanan
programmamyza höş geldiňiz. Siz haçandyr köp ynsanlar öz ybadatlaryna ajaýyb
jogablar alýaňyny,siziň ybadatlaryňyz bolsa jogapsyz galýany dögrüsynda
hiç öýlab gördüňyzmi?Näme kä bir ynsanlar aňsat we erkin ybadatda Hudaýya
ýüzlenýarlar,size bolsa ýbadat etmäk uçin söz täpmak oraň kyn boluşi
dögrüsynda öýlab görýaňyzmy? Ýa-da bolmasa siz kä bir ybadatlaryňyzada
Hudaýy bardygyny düýaňyz,kä bir wagtlarda bolsa ybadatyňyzda tä diwara
geplýan ýaly düýlýar.?

Her bir imanly bu hakda öz-özünden sörän bolmagy mumkin. Hatta, Isa Mesihnyň
şagirdleri ýbadatda kynçilyklara düşüşdylar. Mesihnyň haýatynda ybadat
naahilli möhüm örüň eýeleniňi we ybadat arkaly Ol nahilli täsinlikleri
berjaý edenini görýadylar we şoniň uçin bir gun Oňa haýyşt ediler:”Bir gün
Isa Hudaýa doga okap otyrdy.Ol muny gutaran wagty biri Oňa :”Agam,Ýahýanyň
öz şagirtlerine öwredişi ýaly,Sen hem bize Hudaýa doga etmegi öwretsene”-
diydi.(Luka 11:1) Hudaýy ynsanny ýaradyp ona Özi bilen arabaglanyşyk
etmäk uçin ukyp berän.Biz hemmemiz problemalarymyzy çözmek uçin öz
güýjimizden ulakan güýje mätäjligimizi ykrar edýas.Biz kömek uçin hudaýa
üyzlenýas.Emma biziň ybadat etmäk islegimiz bularyň hemmesinden ýokary.

Biz Şol bizden ýokary bölonä sejde etmegi,hormatlamak we Oňa hyzmat
etmägiň zerurlygyny düýars. Ynsan ybadatynda başarnykly ,ýekeje bolan
çyn Şahsa,Şol bizi ýaradan Hudaýa ýüzlenmek etmäk nahilli möhüm. Dine şo
ýagdaýda biz gerekli kömegi almagymyz mümkin we ruhy taýdan
kanagatlandyrma täpmagimyz mumkin.Hudaýy adaňy ol bilen aragatnaşykda
bolmak uçin ýaradan we oňa mdama gerek kömegi etmägä taýyn.Biziň haýatymyz
Hudaýy bilen aragatnaşygymyz bolmasa doly bolüp bilmaýar. Hudaýy bize
hemme mätäjliklerimiz boýünça Oňa ýüzlenmägimizi teklip edýar. Öýlab göriň:”
Şol älemni görünýan we görünmaýanňy ýaradan Reb we Ýaradiji biz bilen
gepleşmekçi!
Ol bizi ýaradan we şoniň uçin bizi bilýar, düşünýar we bize kömek etmägi
halaýar. Gaýta we gaýta Hudaýy Mukaddes Kitab arkaly biziň hemme ruhyý we
maddý mätäjliklerimizi Oňa alyb gelmagimizi Oňa ýüreklerimizi açmagymyzy
söraýar.Ol aýdýar:”Meni çagyr,saňa jogap bereýin,seniň bilmeýän beýik hem
pynhan zatlaryňyň syryny aýdaýyn” Eremiýa 33:3

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top