3:42

Ybadat mowzu

MP3

Salam hormatly we eziz doganlar! Ybadat mowzuguna bagyşlanan programmamyza
hoş geldiňiz. Eger biz ol ya-da bul işi berjaý etmaga Rebbimiziň buýrugyňy
anyk eşiten bolsak bu Rebbiýden ekenine bütinleý ynansak onda bu buýrygy
berjaý etmek zerur. Bu möhümdyr.Diňe tabunlyk arkaly Hudaý biziň rebbimiz
we hökümdarymyz bolmagy mumkin. Biz Isa Mesihni haýatymyzyň Rebbi diyib
hormatlýas. Ol haçan biziň pikirimizi we isleglerimizi öz taglimatyna
laýyklykda ugrukdyranda we nämani ol buýrsa şony berjaý edýas.Isa Mesih
aýdan:”Näme uçin Maňa: «Ýa Reb!Ýa Reb”diyip-de aýdanlarymy
etmeýarsiňiz?(Luka 6:46) Mukaddes Kitab haçan Onuň oňune toba edip we öz
ybadatlarymyza jogap almak niýetinde gelenimizde biz näme etmegimiz
gerekligini anyk aýdýar.

“Şonda biz özümiziň hakykata degişlidigimizi bileris we Hudaýyň huzurynda
biziň wyždanymyz päk bolar. Eger wyždanymyz bizi ýazgaraýsa-da Hudaýy ondan
beýikdir.Ol hemme zady bilýändir. Mähribanlarym,eger wyždanymyz bizi
ýazgarmasa,onda Hudaýyň huzurynda ynamly bolýars.Ondan näme dilesek
alarys,sebäbi biz Onuň buýruklaryny berjaý edip Ony hoşnut edýan işleri
edýandiris. Biz Onuň Ogly Isa Mesihe iman etmelidiris we Isanyň buýruşy
ýaly biri-birimizni söýmelidiris. Bu bilen ýaşaýandygyny Onuň her birimize
beren Ruhundan bilýäris.

Mukaddes Kitab bize zerur maslahatlar we gundaki haýatymyza ýolbaşçylyk
edýar. Mukaddes Ruh biziň ýagdaýmyzda buny nahilli etmek mumkindigini bize
açýar. Mukaddes Ruh bize gerekli şol sözleri,biz düşib galan şol ýagdaýda
şol wagtda bize ýadlatýar. Hudaýy bize geplýar,biz bolsa onuň sesini eştmäga
aýratin hukukä we onun tabşyryklaryňy berjaý etmagä eýdiris.

Geliň onuň buýruklary we öwütlerine gulak salýlyň.Olar takmynan şeýle
bolmagy mumkin: «Sabr et we Maňa ynan.Men seni bu ýagdaýdan alyp çikýan” Ýa-
da Bagyşla we adamyňyň ýaman sözlerini ýadyňdan çikar. Sen ony söýüşiňi
görkez we süýji nahar bir nahar et” Ýa-da beýle :” Öz göňüşiň bilen
çekişeniň ýadyňdamy? Onuň yanyňa barda geçirim söra” Ýa-da “Sen öz wagtynda
garzyňy gaýtaryb bilmediň we bu Men seni merhemet etmekçi bolan merhemety
togtatyb dur. Mesihiýler karzyny öz wagtynda tölemekleri zerur” “Oz daýyňa
Men ony gowy gorýanymny aýt.Ony nahara çagyr we Meniň söýügim hakynda oňa
aýdyp ber”.Eger biz Rebbiýniň beýle buýruklaryna gulak salsak,baryp-baryp
Onuň sesini aýrýb bilmek bize aňsat bolýar.

Ezizler,eger-de sizde hem ybadata mätajlik bolsa,biziň saýtymyza habar
goýberiň. Biz siz uçin bilelikde ybadat edýas. Adlaryňyz efira
goýberilmýär. Rebbimiziň merhemeti hemmeňiza ýar bolsun ezizler. Hoş sag-
aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top