4:05

Ybadat hakykatlary

MP3

Salam ezizler.Ybadat mowuzyna bagyşlanan programamyza höş geldiniz.Ybadat görkezmegi mumkin bolan hakykat bu,biz Mesihiýlere Hudaý Şaalygynyň oran möhüm ekenine ynanmagymyzy we haýatymyz bilen berk bagly bolup dogrudan dogry täsir görkezýanyny aňlamaktir. Dünýada göze görünýan zatlaryň bolmagy göze görünmeýan dünýa arkaly amala aşýar.Şonuň uçin ,eger göze görunýan bir zady özgertmekçi bolsanyz,göze görünmeýan dunýadan başlaň.

Ýene bir hakykat –bu şeýtan we onuň zalym guýçleri tarapyndan iň inkär edilýan faktdir.Ol hem bolsa ybadatlarymyz arkaly Hudaýyň görünmeýan häkimiýetini dogrudan dogry göze görünýan dünýä täsir edişidir.Başga söz bilen aýdanda,Hudaý ybadatlarymyza jogap berýar.Ybadat maksada we gudrata eýedir.Ybadat şeýle bir addyý talap sözleri ýada çala eşidilmegi mumkin bolan haýyş däl.Ýok,ybadat gudrata eýe.Hudaý jogap berýar!Ybadat häzirki dünýadaky Hudaýyň işleri bilen baglaýan esasyý mumkinçilik.Ybadatsyz Hudaý koplanç işe girişmeýar,ýone ybadat etsek,elbettde işe düşip ybadatlarymyza jogap berýar.Bu üç hakykat öz aňlatmasyny tapan.

Hudaý ybadatlarymyza beren wadasyna esasan jogap berişini hem aýtmagymyz gerek.Häzirki günde bu hakda aýtmak oran orünlydir,çunki kopçiligiň nadogry oýlaýyşy boýunça Hudaý bary ybadatlara jogap bermegi nahilli soraýşyna seretmezden,Hudaý bulary barysyny amala aşyrýar diyip oýlamak nädogry.Beýle iş tutmak,koplanç umutsyzlyga alyp gelman,ybadaty jogapsyz galdy diyen pikr gelip çykmagyna sebäbçi bolýar.Hakykat bolsa başga,ýagny Hudaý bary ybadatlarymyza jogap berýar,diňe ybadatlarymyz Onuň beren wadalaryna esaslanmagy gerek.

Ybadat biz bilen däl,tersine Hudaý bilen başlanýar.Biz Ondan soramagymyzdan oň,Hudaý muny amala aşyrmagy hakda aýtmak gerek.Hakykat edil şonda.Tä atanyň perzentleri bolan weziýete menzep.Hiç bir ene-ata perzentleriniň dilinden çykan her bir talapyny amala aşyrmak jogapkärligini almaýar.Ol ilki bilen olara mälim zatlary amala aşyrmagy,käbirlerini bolsa amala aşyrmaslygyny düşundirip bermegi gerek.Şu çäkleriň içindäki talaplara jogap bemage ata wada edýar.Tä şu ýagdaýy Hudaýda hem gözegçilik etsek bolýar.Hudaý wadalar beren we şu wadalar ýalbarmalarymyzyň ýekeje esasy bolup hyzmat edýar.

Pawlus”Mukaddes Ruh ylhamy bilen hemişe ybadat ediň”diyen aýaty arkaly bize edil şony ýatlatýar.Ruh ylhamy bilen!

Ezizler,egerde sizde ybadat mätäçligi bolsa biziň internet saýtymyza habar ýollaň.Biz siz uçin billelikde ybadat edýas.Adlarynyz efire koýberilmeýar.Rebbimiziň merhemeti barynyza ýar bolsun ezizler.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top