4:43

Isanyň şägirdleri uçin ybadat

MP3

Salam ezizler.Ybadat mowzugyna bagyşlanan programmamyza hoş geldiniz.Isa resullerine bolan mähri söýgisi sebäpli gitmesinden oň olary taýynlady.Isa gözlerini göga dikip ,Atasyna şeýle ýüzlendi:”Eý Ata ,pursat geldi,Ogluň-da şöhratlandyrar ýaly,Oňy şöhratlandyr.Çunki Seniň Oňa berenleriň ählisine ebedi ýaşaýyş bersin diyip ,Sen Ogla butin adamzat üstinden häkimiýet berdiň.”(Ýahýa hoş 17:1-2)Hudaýy şöhratlandyrmak hezraty Isa uçin oran möhüm ekeni anyk.Mesih bellap geçen ebedi ýaşaýyşa bolan umut kişini tolgundyrýar!Şonuň ýaly Isa “butin adamzat üstinden häkimiyeti”ele girizip,töleg getirýan bereketleri butin adamzada berip bilýar.Ýone hemme hem bunuň ýaly bereketlere eýe bolmaýar.Nämuçin diýanyzmy?

Sebäbi,Isa bunuň ýaly bereketleri aşakda getirilýan sözlere görä ýaşaýan insanlara berýar:”Ebedi ýaşaýyş -Seni,ýalňyz hak Hudaýy we Seniň ibereniň Isa Mesihi tanlamakdyr.”(Ýahýa 17:3). Insan Ata we Onuň Ogly hakda anyk bilime eýe bolup,olor bilen dostlyk aragatnaşyklaryny ösdürmagi gerek.Şeýlelikde her zada olaryň nazary bilen garamagy gerek.Başgalar bilen aragatnaşykda bolonda bolsa olaryn ýagşy oňaýly häsiýetlerine eýermek gerek.Hudaýyň şohratlandyrylmagy adamlaryň ebedi ýaşaýyşa eýe bolmagyndan gowy ekenini hem ol aňlamagy möhüm.Edil şol mowzugy Isa şeýle aýdyp geçýar:’Maňa tabşyran işini berjaý etmek bilen Seni Ýer ýüzünde şohratlandyrdym.Eý Ata dünýä döremezden oň huzurynda Maňa bolan şöhrat bilen indi Meni huzuruňda şohratlandyr.”(Ýahýa17:4-5)

Bundan ,direlenden soň Isa oňki ýagdaýyna gaýtmagyny soraýar.Hyzmatda nahilli ýeňişlere ýetişenini ýatlap,Isa şeýle ybadat edýar:Men dünýaden Maňa beren Öz adamlaryňa Seniň adyňy tanatdym.Olar Senikidir,olary Maňa Sen berdiň,olor Seniň sözüni tutdylar.(Ýahýa 17:6).Isa hyzmaty dowamynda Hudaýyň adyny diňe şeýle bir aýdyp ýörmän.Ol resullerine bu adyň artynda Hudaýyň häsiýetlerini we adamlara bolan gatnaşygyny görmegine ýardam beren. Resuller Hudaý hemde Oglynyň tutan ýeri hakda bilime eýe boldular.Olor Isanyň öwitlerini hem özleşdirdiler.Isa:”Maňa tabşyran sözleriňi olara ýetirdim.Olor kabul etdiler,Meniň hakykatdan-da,Senden gelendigimi bildiler.Meni Seniň iberendigiňe iman etdiler.”Soň Isa izdeşlerini we butin adamzadyň arasyndaky tapawudy getirýar:”Dünýa uçin däl-de,Maňa beren adamlaryň uçin ýalbarýaryn,çunki olor Senikidir.Eý Mukaddes Ata,Maňa berenlerini Öz adyň bilen göra,olorda biziň ýaly bolsunlar.Heläk edimeli adamdanbaşga olaryň hiç biri ýitmedi,olory sakladym(Ýohanna 17:9-12).Isa ybadat etmagi dowam edip :”Dunýä olory olory ýigrendi.Olory dünýäden almagyny dälde,şeýtanan goramagyňy dilýärin .Meniň bu dünýäden bolmaýyşym ýaly ,olor-da bu dünýäden däldirler.”diydi.Resuller we başga şagirdler Şeýtan höküm edýan insanyý jemiýetde ömr geçirýarlar.Ýone olor bu dünýä we zalym işlerine goşulyşmaslyklary gerek.Ezizler egerde sizde ybadat mätäjligi bolsa bize habar ýollaň.Biz siz uçin ybadat edýas.Atlarynyz efire koýberilmeýar.Rebbimiziň merhemeti ýar bolsun.Hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top