4:16

Nehemýa paýgemberiň ybadaty

MP3

Salam ezizler.Ybadat mowzugyna bagyşlanan programamyza hoş geldiniz.Miloddan onki bäşinji asyrda Pars patyşasy Artakserksiň sakysy bolup hyzmat eden Nehemýa mysalynda gorup çyklaýlyň.Nehemýa tuýus ýürekden ybadat rtmek barasynda ýagşy görelde bolup bilýar.Ol Ierusalimde ýahudiýleriň kyn ýagdaýynan habar tapyp bir näçe gün” agyz bekläp, gökdäki Hudaýdan dileg etden”(Nehemýa 1:4)

Artakserks patyşa ondan: «Islegiň näme?» diýip soranynda. Nehemýa:”Men Gögüň Hudaýyndan dileg etdim. 5Onsoň men patyşa şeýle jogap berdim: «Eger patyşa oňlasa we men siziň nazaryňyzda hormat gazanan bolsam, onda meni Ýahuda, ata-babalarymyň mazarlary ýatan şäheriň diwarlaryny dikeltmäge goýber».diyip soran.(Nehem 2:2-4).Netijede näme bolan?Hudaý onuň ybadatyna jogap berip,Öz halkyna ýardam beren(Nehem 2:5-6) Bu bolsa Nehemýanyň imanyny näçe berkleşdiren bolsa gerek!Imanymyzy berk saklamagymyza we bize ruhyý taýdan basym geçirýan Şeýtana garşy durmagymyz uçin näme ýardam berýar?

Nehemýa ýaly hemişe ybadatda bolmak,imanymyzy berk saklamaga ýardam berýar.Şeýtan rehimsiz,ol koplanç ejiz bolan wagtymyzda bize hujum edip durýar.Meselen bir kesselik bilen göreşip ýada depressiýany ýeňmaga hereket edip gelýan wagtymyzda, her aý hyzmata gitjek wagtymyzda Hudaýyň göz onünde az ähmiýetli diyip oýlamagymyz mumkin.Ähtimal geçmişde başymyzdan geçiren wakalar sebäbli haýalymyza gamly pikrler gelýandir.Şeýtan özümizi gereksiz ýaly duýmagymyzy isleýar.Ol duýgylarymyz bilen oýnap,imanymyzy peseldirmek maksadynda bize hujum edip durýar.Biz bolsa”ybadat etmage degişli seresaply bolup”,imanymyzy berk saklap bilýas.

Çyndan hem,”ullakan iman galkany”bilen,biz “şeýtanyň bütin otly oklaryny öçürmegi başararsyňyz. “(Efeslilere 6:16).Eger “ybadat etmage degişli seresaply bolsak” bihabar bolup galmaýas.Netijede birdänika iman synagyna duç gelsek,ygtykadymyza hyýanat edip goýmaýas.Başymyza synag we kynçylyklar düşende,geliň Nehemýanyň mysalyny ýatlap,derrew Hudaýa ybadat edaýliň.

Biz diňe Hudaýyň ýardamy bilen synaglara garşy durup iman synagyna döz gelip bilýas.Başgalar uçin Hudaýa ybadat etsek,bu çyndan hem peýda/Şonuň ýaly eken,biz başgalar uçin ybadat etmagi şan diyip bilip,bu jogapkärçilige duýpli çemeleşmegimiz gerek.Ynjylda :” Mesih bu dünýäde ýaşan wagtynda gözýaş döküp, Özüni ölümden halas etmegi başarýan Hudaýa doga-dilegler hem ýalbaryşlar bilen perýat etdi. Ol Hudaýdan heder edendigi üçin, Onuň haýyşy hasyl boldy. “Ewreýlere 5:7).Isa perýat edip ýalbarany sebäbli ýer ýüzindäki haýatynyň sonunaçenli Hudaýa sadyk galan.Netijede Ýhowa söýikli Ogluny ölümden halas edip,asmandaky ebediý haýat bilen sylaglanan.Biz hem nahilli synag we kynçylyklara düş gelişimze seretman Gökdäki Atamyza sadyklygymyzy saklap bilýas.Howa,eger “ybadat etmage degişli seresaply bolsak” ebediý haýat sylagyna eýe bolýas.

Ezizler egerde siziň ybadat mätäçliginiz bolsa biziň elektron saýtymyza habar galdyryň.Biz siz uçin ybadat edýas.Adlarynyz efire koýberilmeýar.Rebbemiz merhemeti barynyza ýar bolsun ezizler.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top