3:24

Ybadat mowzu

MP3

Salam hormatly we eziz doganlar we uýalar. Ybadat mowzuguna bagyşlanan
programmamyza hoş geldiňiz. Talyplary süýt bilen üpjün etmek uçin Mukaddes
Kitab ýokary bilim direktory bilen onuň aýaly Rebbden ybadatlarynda olara
bir näçe sygyr bermagyny soränlar. Olaryň mellek ýeri bardy yone mellek
töweregindaky diwarlary bejermeli ýagdaýa gelipti.Bir guni ybadat
waktynda Hudaý olara pikirleri arkaly gepledi/:” Sizler nahilli sygyrlarny
bakýaňyz, daş toweregiňiz ýpylman bolsa?Eger siz ybadatyňyza jogap almany
isleseniz buna taýyarlanmak gerek.Diwarlarny düzetiň” Daş töwereklerini
bejerenson Hudaýy gija galmady we olara sugyrlarny berdi.

Uzak wagt kesel bolüp ýatan kişi ruhanyýdan oňuň ýanyna gelmagi we şipa
tapmagi uçin ybadat etmagini soramana karar etdi. Ol aýalyna didi: “meniň
egn-eşiklerimni taýyarla. Men ybadatdan soň durýan” We şonuň ýaly
boldy.Hudaýy ybadatyna görä oňa derew şipa berdi. Belki sizde hem bir
bolegi bejerilmadik böwet bardyr. Rebbden soramakdan oň ony tertibe
salyň.Bu bejerilmegi zerur bolan siziň bölegiňiz.Ybadata jogap almana
taýyn boluň.Ybadata jogap yolda ekenine ynanyň/ göz öňünize getiriň siz
garyp,işsiz,aç we karza batansyz.

Şoň siziň oňünize baý daýynyz gelýar we siziň hemme karzlaryňyzy we size
gowy iş berjegini aýdýar. Ol size egin-eşik we iymit almagyňyz uçin çek
berýar.Siz bolsa:”Bu gowy yone men oňça bu çekyň hakykylygyny barlamagym
gerek.Eger benk maňa ony maýdalasa we men pul alsam men sizden minnatdar
bolýan.We men haçan siz maňa wada beren işim uçin birinji aýlygymny alsam
şonda men size minnetdarlyk bildirýan” diýan bolormydynyz?

Hakykatda siz öz daýyňyza beýle diýip aýdmasdyňyz.Siz daýyňyzyň bunuň ýaly
wadasyndan begenerdiňiz.Hança siz ondan minnetdar bolordyňyz! Bize şeýle
beýik wadalary Öz Mukaddes Kitabynda beren Rebbden biz minnatdar
bolmagymyz gerek dälmi? Haçan öňuň perzentleri oňa ynansalar we tüýus
ýürekden oňa minnetdarlyk bildirseler ol begenýar. Ol öz merhemetini
bizlere teklip edýar Ondan minnetdar bolaýlyň!Mark 11:24 “Şonuň uçin size
diýariň dogä-isleg edip.Hudaýdan soran her bir zadyňyzy eýyam alandygyňyza
ynanyň,ol size berler.” (Ýakup 1:6) “Emma ol adam şubhelenmesden iman
bilen dilesin’
Ezizler,egerde siziň ybadat etmek uçin mätäjligiňiz bolsa bize habar
ýollaň biz billelikde siz uçin ybadat edýas.Adlaryňyz efira
goýberilmaýar.Rebbimiz merhemeti hemmenize ýar bolsun.Hoş sag-aman boluň!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top