4:11

Hudaý bizi hemme ýerde dinglaýar

MP3

Salam eziz radio diňleýji doganlar. Programmamyza hoş geldiňiz.Ezizler ,siz
Hudaý bilen günde naçe gezek gepleşýaňyz? gepleşýaňyz diyende men Hudaýa
aýdylan ybadatny nazarda tutýan. Howwa,ezizler, ybadat edende biz Hudaý
bilen bille oturup gepleşýas. Hudaý bizi diňlab hemme ybadatlarymyza jogap
berýar. Howwa,ezizler, Ol hemişe jogap berýar.Emma biz hemişe hem jogap
alynan ybadatlar uçin Hudaýa minnetdarlyk bildirmaýas.Käwagt begençimizden
minnetdarlyk aýtmak ýadymyzdan çykýar. Ezizler,ybadat etmekden oň Mukaddes
Kitabdan bir aýady okasak oraň gowy bolordy. Bugun biz Ýunus paýgemberiň
Hudaý eden ybadatyny Mukaddes Kitapdan okap çykýas.
Ýunus balyk garynynda ybadat edýar.

“Şondan soň Reb uly bir balyga Yunusy ýüwutmagy emr etdi.Yunus üç gije-
gundizläp balygyň garnynda boldy. Soňra Ýunus balygyň garnyndadan öz Hudaýy
Rebbe ýüzlenip,şeýle doga okady:”Jebir çekenimde,ýa Reb çagyrdym Seni,jogap
berdiň maňa.Ölüler diýarynyň goýnundan çagyrdym Seni,eşitdiň Sen
nalamy.Çüňluga,deňizleriň bagryna taşladyň meni.Gyrşady suwlar meni.Ähli
güýçli tolkunlaryň üstumden geçdi meniň. Şonda nazaryňdan kowuldym
diýdim.ýa Reb,Seniň mukaddes ybadathanaňy ýene nädip görerin diýdim.Suw
kekirdegime geldi.Ýesir düşdüm çuňluga.Başyma çolaşdy deňiz otlary.Indim
daglaryň düýbüne.Gapylary baky ýapylan ýere düşdüm.Yone,eý Hudaýym
Reb,janymy çüňlukdan halas etdiň.Ýa Reb, jandan umyt üzenimde,Seni
çagyrdym.Öz mukaddes ybadathanaňda sözümi eşitdiň.Puç butlara sygynanlar öz
wepalygyny terk etdiler.Men welin alkyşy aýdymlar bilen Saňa gyrbanlyk
bererin.Kasamymy berjaý ederin. Gutulyş Rebdendir”Reb şondan soň balyga emr
etdi.Balyk Ýunusy gury ýere gusdy.

Ezizler,Hudaý hemme ýerde bar.Deniziň düýbindemi ýa-da iň beýik dagyň çür
depesindemi Hudaý sizi diňlamaga taýyn.Hudaý hemme dileglerimizi eşitmaga
taýyn.Hemme gep özümizde,özümiziň imansyzlygymyz we ýaltalygymyzda.Ezizler
günunizi Hudaýa bolan ybadat bilen başlasaňyz butin gün dowamynda güýçli
bolup imanda berk durmak uçin güýç alýaňyz.Geliň,bugungi programmamyzy
ybadat bilen tamamlaýas.Hudaýym,Seniň Adyň mukaddes bolsun,Seniň
Patyşalygyň gelsin.Bize ebediý ýaşaýyş bereniň uçin Saňa şükürler
aýdýan.Nirede boluşumuza seretman bizi diňlab ybadatlarymyza jogap berip
gelýanyň uçin Senden oraň minnetdaryň Rebbim.Biz günakärlar uçin hezreti
Isa Mesihi ölüm duçar edeniň taryhda aýratyn orüna ýeleýar.Şol gurbanlygyň
arkaly biz halas bolduk.Saňa alyp barýan ýoluň gapysyny açyp
berdiň,Hudaýym,Atajan bizi günadan daşlaşdyr,şeýtaňyň aldawlaryndan
daşlaşdyr. Nirede bolüşymyza seretman Seniň Mukaddes Adyň agzymyzdan
düşmesin.Seniň Mukaddes adyň bilen ybadat etdik.Omin.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top