3:14

Hudayň owazimy nahilli eşitib bolyar

MP3

Salam kadrly we eziz doganlar! Ybadat mowzugyna bagişlanan programmamyza
hoş geldynyz. Egerde siz haçan-da Hudaya bir çäre barada ybadat etseňiz
Önan jogap almana täma ediň/ Hudayň näme aytjagini diňleň. Esasan
ybadatdan söň gelyan pikirlere gulak asyň.Köplanç bu pikirler Hudaydan
gelyar. Bu Siziň problemalarynyz uçin Mukaddes Kitabdan birden ýata
gelyan ayat bolmagi mumkin. Belki ybadatdan soň siz çüňňur asudalyk
rahatlyk düyarsiňiz. Bu bilen Huday siziň ybadatynyz kabul edilenine
göwnetyar we öz wagtynda jögap alyaňyz. Hudaya minnetdarlyk bildiriň we
eden dilegleryňiz jogabina bir zat edişine kaýýlyk bilen bilen garaşyň.
Mukaddes Kitabini ybadat bilen ökaň yadyňizda bölsin Rebbimiz şeyle
görnüşde siz bilen geplyaşyar.Köplenç biz şol arkaly Mukaddes Kitabdan
gerekly nesihatlary we biziň ybadatlarymizy berkidiji Hudayň wadalaryny
tapars. Hudaydan öz sözi arkaly siziň yreginyze geplamaginy soraň. Kä wagt
Mukaddes Kitabyň ayatlary barada pikirlenan wagtyňyzda Huday size bar
hakykatny açib bermagi mumkin. Belki bu siziň öz peydanyz uçindir ya-da
başka birine bölişmek uçin açilan hakikatdir. Siz öz depteriňize Hudayň
beren pikirlerini yazib göymagyňiz mumkin. Bu mowzuk barada Mukaddes
kitabdaky sözleri yadlab pikr ýoretmek gerek şonda Huday sizi şayatçy ya-
da injilçi edip ulanmagy mumkin.
Mukaddes Kitab biz uçin iň ýokary täsir edyaniny yaddan çikarmaň. Huday
bize öz Mukaddes Kitabyna laýýk gelmayan işlery buýrmaygy mumkin dal.Biz
Hudaydan alinan dyib hasablanyan emirlery Mukaddes Kitab bilen şeyle
barlanmaly. Bu adamlaryň pikri bilen Hudaydan gelen pikr arasyndaky
tapöwutyny gormana komek edyar.Huday hiç kaçan özine ya-da Mukaddes Kitaba
garşy geplamayar. Tejribely Masihilar bilen öz başdan geçirmelerinizi
bölişmek örän peýdaly. Egerde Rebbiy sizi şeyle alyb baryanyny düýsaňiz
tejribeli masihyilar siziň düygularyňyza aniklik girizmaga kömek edyarlar.
Biz şeyle jamoat tarapinan hem kömega mätajdirys. Huday köplanç biziň
yreklerimize wada, şayatlyklar arkaly şöňa menseş başdan geçirenlery
bar bolan doganlar arkaly geplayar. Bizlere Mukaddes Kitab şeyle owretyar.
Hat-da Isa Masihniň şagirdlery özleriniň geçinmeleryny bir biri bilen
paylaşib öýlanişan- bu Hudaydanmy diyb Rebbyden döly aniklik almak uçin
söranlar .
Ezizler egerde siziň uçin ybadat etmek mätajligi bölsa bizin saytimiza
habar ýollab bilersiniz. Biz sizler uçin ybadat edyars. Adlar efira
köyberilmayar. Hudayiň merhemeti baryňyza yar bolsun. Hoş sag boluň

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top