3:49

Imanyňyzy Mekaddes Kitap arkaly berkleşdiriň

MP3

Salam hormatly we eziz doganlar we uýalar.Ybadat mozugyna bagyşlanan programammyza höş geldiňiz.Siz haçandyr “Men koprak imana eýedirin”-ýada “Mende iman ýokmy?”- diyip aýtandyrsynyz.Ýone siz imana eýsiz.Hemmede iman bar.Bu sapakyň başynda men size kop adyý zatlary her gun biz iman arkaly edýas diyiptim.Siz häzir masihyýsynyz we siz täze sypatdaky imana eýedirsiniz.Bu iman siz görman Şahsa ýagny Hudaýa ynanýar.Bu siziň täze haýatynyzyň esasysyr.Ewreýlere 11:1 “Iman umyt edýän zatlarymyza bil baglamak we görmeýän zatlarymyza ynanmakdyr.”Hudaý-biziň imanymyzy we biziň ynançymyz esasy,çunki ol öz wadalaryny berjaý edýar.Ol Öz Sözi arkaly biziň imanymyzy berkleşdirýar we bunda biz Hudaý bilen birleşikde bolmagymyz gerek.

Haçanda biz Hudaýiň beýik işleri hakynda ökanymyzda imanymyz berkleşýar.Şonuň ýaly biz Hudaýyň söýgisi hakynda şaýtlyk edenimizde imanymyz berkleşýar.Biz Hudaýyň söýgisi hakda öýlaýas we Ol biziň günde hem tä şol bolanyna ynanýas.Biz Hudaýa ybadatda Ol bize jogap berişine we bize näme hakykatda hem gerek bolsa şoňy berişine umyt edýas.Ewreýlere 122 :” Geliň, gözümizi imanymyzyň gözbaşy we kämilleşdirijisi Isa dikeliň.”.

Rimlilere 12:3” …..Tersine, Hudaýyň her kime beren imanyna görä özüňiz babatda sagdyn düşünjeli boluň.”.

Rimlilere 10:17 “Şunlukda, iman eşitmekden, hawa, Isa Mesih hakdaky Hoş Habary eşitmekden döreýändir. “

Rimlilere hatynyň 10:17 de diňe Hudaýyň Sözüni ökamak we pikrlemekden iman berklaşýany aýdylan.Eşitmek we Höşhabary yglan etmek hem şonuň ýaly imany guýçlendirýar.Şonuň uçin biz Hudaýyň Sözüni wagz edilýan Hudaýyň perzentleriniň yýgnaklaryna barmagymyz gerek.Wagz,saýarmak,Hudaýyň söýgisi hakynda şaýtlyk bermek hem biziň imanymyzy berkleşdirýar.Iman tebigaty hakynda biz hemmesini hem düşünmaýas,ýone biz Hudaý imanymyza göra Hudaý beýik we täsin işleri ýaradýanyny bilýas.Matta 13:58 “Isa olaryň imansyzdyklary zerarly, ol ýerde köp gudrat görkezmedi.” Mark 9:23 “Isa oňa: «Başardygyňdan diýmäň näme? Iman edýän üçin hemme zat mümkindir!» diýdi.

Ezizler egerde sizde hem ybadat mätäjlikleri bar bolsa biziň elektron menzilimize hat ýollaň.Biz siz uçin ybadat edýas.Adlarynyzy efire uzatmaýas.Rebbimiziň merhemeti barynyza ýar bolsuň ezizler.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top