4:02

Bile ybadat edýas

MP3

Ybadat-Hudaýdan Onuň eradasyna has gelýan zady soramakdyr.Hudaý bize özümiz uçin ýagşy bolman zatlary bermagine garaşmagymyz mukin däl.Biziň ybadatlarymyza jogap bolmaslygynyň sebäplerinden biri hem ine şoldyr. “Diläniňizde-de, hiç zat almaýarsyňyz, sebäbi ýaman niýet bilen, öz nebsiňizi doýurmak üçin dileýärsiňiz. “(Ýakup 4:3)okamagynyz mumkin.Eger biz diňe özümuziň aňymyza ynansak,bize Hudaýyň eradasy mälim diyip oýlamaýas.Ýone Ol Özünuň eradasy hakynda Özunuň Sözünde aýdan we Mukades Ruhy bize kömek bermek uçin beren.Şonuň uçin biz Mukades Ruhyň ýolbaşçylygyny soranymyzda biz Onuň maksaty boýunça ybadat edýanymyza ynanmagymyz mumkin. “Mukaddes Ruh hem ejizligimizde bize kömek berýär.

Sebäbi biz hatda nähili we näme barada dileg etmelidigimizi hem bilmeýäris. Emma Mukaddes Ruhuň Özi söz bilen beýan edip bolmajak iňňildiler bilen biziň üçin töwella edýär. Ynsan ýüreginiň jümmüşini bilýän Hudaý Mukaddes Ruhuň pikirlerine düşünýändir. Sebäbi Mukaddes Ruh Hudaýyň islegine görä Onuň halky üçin ýalbarýandyr. “Ine şol aýdylanlaryň barysyny Mukades Kitapyň Rimlilere hatynyň 8:26,27 aýtlarynda bize degişli aýdylan.Bundan başga Ýohana hatynda hem ajaýyp gepler aýdyp geçilýar:” Biz Hudaýa bil baglaýarys, sebäbi Onuň yradasyna görä näme dilesek, dilegimizi eşidýändigini bilýäris. “Howa hormatly radio diňleýjiler elbetde Hudaý öz perzentlerini eşidýar,çunki ol her birimiz uçin Isa Mesihi gurban etdi.

Şonuň uçin hem biz ybadat edenimizde Hudaýyň Ogly,halasgärimiz Isa Mesih adyndan Hudaýa ýüzlenýas.Insan gçnakär bolany sebäpli Hudaýyň huzuryna näme sababdandir girip bilmeýas.Hemesi Rebimiz Isa Mesihyň aklamagyna bagly.Esasan Ol biz uçin towelle edýar. “Şeýlelikde, Isa Özi arkaly Hudaýa gelýänleri ebedilik halas etmegi başarýandyr. Çünki Isa Mesih olar üçin hemişe Hudaýa töwella edýär.”Şol aýdy Ewreýlere hatynyň 7:25 aýatynda okamagymyz mumkin.Bundan başga Rebimiz Isa Mesih :” Atam Ogly arkaly şöhratlanar ýaly, Meniň adym bilen näme dileseňiz, dilegiňizi bitirerin.”diyip aýdýar. Şonuň uçin her bir mesihyý dostlarymyzyň ybadatlarynda Mesih ady bilen soramak oran möhümdyr.

.

Şeýlelikde ybadat arkaly öz günalerimnizi Hudaýa aýtmak arkaly bagyşlanmak hukukunada eýediris.Biz günalerimizi ykrar etmek hakda hiç unutmaslygynyz gerek,çunki ol her bir masihiýnyň haýatynda zerurdir.Şo bilen bille bize Hudaýyň onünde päkligimizi we minetdarlygymyzy saklap galmaga ýardam berýar.” Eger ýüregimde günä bolsady,onda Taňry maňa gulak goýmazdy.”Ine şol ajaýyp sözleri Zebur kitapynyň 65:18 aýtynda okamagymyz mumkin.Hormatly radio diňleýji moştaklar biz her birimiz ybadat etmekde resulerden Pawlusdan gorelde almagymyz mumkin.Onuň her bir dogany uçin dinygsyz gije-gundiz ybadat edeni her birimize mälim.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top