3:50

Ybadat gollanmasy

MP3

“Hiç zady gaýgy etmäň. Gaýtam, Hudaýa şükür edip, her bir ýagdaýdaky ähli mätäçlikleriňizi Oňa doga-dileglerde aýdyň. Şonda Hudaýyň parahatlygy ýürekleriňizi we pikirleriňizi IsaMesih arkaly gorar. Bu parahatlyk ynsan düşünerden juda belentdir.” (Filipivlilere 4:6-7)

Salam ezizler.Ybadat mowzugyna bagyşlanan programamyza höş geldiniz.Resullerden Pawlusyň Filipiýlilere ýollan hatynda ybadaty öwrenmek uçin ajaýyp gollanmasynny görsek bolýar.Pawlus bu aýatlarda ybadaty uç prinsipa bölen:Birinjisi,hiç zady gaýgy etmäň.Hiç zat hakda alada etman.Mesihyý doganlar bu ýerde näme aýdylanyny eşidýanyzmy? Hiç zady alada etmäň!Häzirde Mesihyý haýatda bu iň ýokary derejedäki mesele bolup galýar. Şu mesele diyip mesihiýler koplanç imansyzlar uçin çözülmedik mesele bolup galmagynyň esasyý sebäbidir.We bunuň tersine hem,bu mesele boýunça Mesihiýler imansyzlara ýagşy şaýatlyk etmekleri mumkin.Bu bolsa siziň gaýgy etmek ýada etmezliginize bagly,ýa bunysy ýada başgasy.

Mukaddes Kitap Masihiýlere gaýgy -alada etmesligi öwredýar.Bu bolsa hiç bir zat hakda öýlamaslyk ýada gatnaşmaslyk diyeni däl.Ýone biz gaharjaň,aladaly we hysyrdyly bolmaslygymyz gerek.Şoňa seretman bular koplanç haýatymyz orunüna öwrülip galýar.Bir adam:”Men gaýgy-aladalara şeýle bir gömülip gidýan welin,egerde bu hepte men bilen bir zat bolaýsa onda bu hakda ikki hepte onünden alada etmagi başlan bolordym!”diyendi.Käwagt eradamyz ýardamynda käbir gaýgy-aladalardan halas bolmaga hereket edýas.Ýone Mukaddes Kitap :” Hiç zady gaýgy etmäň”diýar.Bu bolsa diňe Hudaýyň gural- giýip alanda amala aşýar.Başga zatlara esaslanyp buny amala aşyrmagy hatta hereket hem etmaň.Alada gorkudan gelýar,gorkyny ýok edýan ýekeje zat bu hakykatdir.Şonuň uçin Hudaýyň gural- geýip almak,hakykaty barlygy boýunça görmek diyenidir.Edil barlygy boýunça,ýagny dünýä bize görkezýan aldawlary däl/Şonuň uçin siz hiz zady gaýgy etmesliginiz gerek.

Indiki prinsip bolsa nämeden ybarat?Hemme zat uçin ybadat ediň.Hemme zat uçin!Kimdir,”Hudaý Hudaý ullakan zatlara gyzykyşy ýaly , maýda-çüýde zatlara hem gyzykýarmy?”diyen sorak bermagi mumkin.Hudaý uçin ullakan bir zat barmy?Hudaý uçin hemme zat kiçi we maýdadir.Elbettde Hudaý olara hem,ahmiýet berýar,bu hakda Onuň Özi aýdan! Başymyzdaky saçyň her biri Hudaý tarapyndan sanalandir.Isa Mesih her taraplaýyn Hudaýyň haýatymyzdaky bary zada gyzykmagy we gam çekmegi hakda öwredip gelen,Hudaý haýatymyzyň her bir dakykasyna we her zada gyzykýar.Şonuň uçin hemme zat uçin ybadat ediň. Oýlanyň Oňa hemmesini aýdyp beriň.

Ezizler,egerde sizde ybadat mätäçligi bolsa bize habar ýollaň.Biz siz uçin bille ybadat edýas,adlarynyz efire koýberilmeýar.Rebbimiz merhemeti barynyza ýar bolsun ezizler.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top