4:41

Zyna etmekden saklanyň

MP3

Salam eziz radio diňlejiler. Programmamyza Hoş geldiňiz. Ezizler siz
bilişiňiz ýaly şol programmamyz dowamynda biz Hudaýyň Mukaddes Kitabyndan
aýatlar ökap eziz Perwerdigarymyza ellerimizi açyp ybadat edýas.Bugun biz
Korintoslar kitabyndaky oran gyzyk we peýdaly bolan aýatlary ökaýas.
. Eýsem siz ýamanlyk edýänleriň Hudaýyň Şalygyny miras almajakdygyny
bilmeýärsiňizmi?Öz-özüni aldamaň! Ne azgynlar,ne-de butparastlar,ne
zynahorlar,ne-de erkekbazlar,ne beçebazlar,ne-de ogry-jürmrüler ne
betnepisler,ne-de arakhorlar,ne paýyş sögünýänler,ne-de kezzaplar-şularyň
biri-de Hudaýyň Şalygyny miras almaz.Sizin-de käbirleriňiz şolar
ýalydyňyz.Yone siz Rebbimiz Isa Mesihiň ady bilen Hudaýymyzyň Ruhy arkaly
ýuwuldyňyz,Hudaýyň mukaddes halky bolduňyz,aklandyňyz.

Siz:”Men her zady etmäge hakym bar” diýýärsiňiz.Hawa,yone her zat siziň
uçin bahbitli däldir.Men hem islän zadymy etmäge hakym bar diýip
bilýarin,yone hiç zat meniň üstümden agalyk sürmeli däldir.Siz:”Nahar garyn
üçin,garyn-da nahar üçindir.Hudaý olaryň ikkisini hem ýok eder”diyip dogry
aýdýarsyňyz.Emma beden azgynçylyk üçin däl-de,Rebbe hyzmat etmek uçin
berlendir.Reb hem bedenimiz barada alada edýandir.Hudaý Öz güýji arkaly Reb
Isany direltdi.Ol bizi hem direlder.Eýsem siz öz bedeniň Isa Mesihiň
bedeniniň agzasydygyny bilmeýärsiňizmi?Indi Mesihiň agzasyny alyp,ony bir
loly bilen birikdirreýinmi?-Asla etmen!Eýsem siz özüni loly bilen
birikdireniň onuň bilen bir ten bolýandygyny bilmeýarsyňyzmy?Çunki
Töwratda:’ ikisi bir ten bolýar”-diyip ýazylgydyr.Reb bilen birigen hem
ruhda Onuň bilen bir bolar.

Azgynlykdan gaçyň.Adam hem nähilli güna etse-de,ol onuň tenine galtaşýan
däldir/Emma azgynlyk edýan öz tenine garşy güna edýändir.Eýsem siz öz
bedeniňiziň Mukaddes Ruhyň ýaşaýan ýbadathanasynygyny bilmeýärsiňizmi?Siz
bu Ruhy Hudaýdan aldyňyz.Siz diňe özüňiziňki dälsiňiz.Siz baha,onda-da uly
baha satyn aalnansyňyz.Şoňa görä-de,öz bedeniňi bilen Hudaýy
şöhratlandyryň.Çunki siz Hudaýya degişlidirsiňiz. Oran gowy aýatlary
ökadyk.Dostlar geliň indi ellerimizi açyp Rebbimize ybadat edip bizi hem
imanda berk durup bedenimizi päk saklamak uçin Ondan gýüç soraýas.Rebbim
,men günäkara rehim edeniň uçin Senden minnatdaryn.Maňa ebediý ýaşaýyşy
sylag edip Özüňe perzent etdiň meni.Hudaýym Seniň söýgiň şeýle owodon we
çäksiz!Hudaýym,bize imanda berk dürmak uçin bizi Mukaddes Ruhyň bilen
güýçlendir.Biz hem ýadathanaň bolan bedenimizi päk saklap Mukaddes Ruhyň
mekan edýan ýerini arassa saklaýlyn.Eziz Ata biz hem günimizi Sen bilen
bille başlap Sen bilen tamamlalýlyn. Nirede bolsak-da, näme etmaýliň,kime
Hakykatyňy geplamaýyliň hemme işleri Seniň adyňy şöhratlamak uçin
edaýliň.Sen hakyňdaky şaýatlyk haýatymyzda aýdyn bolsun.Tä bagban hasylyňy
bag eýesine alyp gelişi ýaly biz hem Saňa täze kalblarny alyp
gelaýliň.Hudaýym,Sen Mukaddesiň,Saňa deňi ýok.Sensiz ýaşaýyş ýokdyr bu
älemde.Seniň mukaddes söýgiň çäk bilmes. Seniň söýgiňni butin älem taanap
bilsin.Hemme seniň söýgiňden hoşal bolsyn.Hudaýym Seniň beýik adyň bilen
ybadat etdik.Omin.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top