MP3

Salam gadrdan we hormatly doganlar we uýalar. Ybadat mowzuguna bagyşlanan
programmamyza hoş geldiňiz. Matta 9:20-22 “Şol wagt on ikki ýyldan bäri gan
akma keselinden ejir çekýän bir aýal isanyň arka tarapyndan gelip. Oňuň
donunuň syýyna elini degirdi. Ol içinden “Diňe geýimine elimi degirsem-de
sagalaryn”-diýýardi.Isa öwrülip, ony gordi-de: «Eý,naçar dogumly bol,imanyň
sana şypa berdi” diydi. Aýal şol pursatyň özünde sagaldy.

Matta 9:28-29 “Isa öýe girende.körler Onuň ýanyňa geldiler.Isa olardan
: ”Meniň bu işi başarjagyma ynanýarsyňyzmy?”diyip sorady.Olar hem Oňa
: ”Hawa,Agam” diyip jogap berdiler.Şonda Isa olaryň gözlerine elini degirip
: ”Size imanyňyza görä bolsun!diydi welin. Oz perzentlerine Hudaýy beren
wadalary Asman banki çekine meňseş.Biz bu çeklere eýe we diňe Asman banki
tölemek uçin olory görkezmek gerek.Bu çeklaryň mykdary çäksiz we biz bu
wadalary haçan ybadatda Hudaýyň onuňe gelenimizde görkezib bilýars.Bu
çeklarda Onuň ekkeje ogly Isa Mesihyň möhüri dür.

Hudaýyň Mukades Kitabynda fizik we ruhyý haýatymyzy mäkäm edýan wadalar
bilen dolän. Mesih adamlary söýaň,olar barada alada eden,olara şipä
beren.olory doýuran, we Mesi duýin,bu gun we ebediýy şonuň ýaly bolony
uçin Ol bu gun hem bize alada etmagi dňwam edýanyny biz bilýars. Onuň
wadalary gaýgy edýanlary köşeşdirýar,ýaňňyzlara ýoldaş,günani
geçirýar,bizni ýaman günali ädetlerden azat edýar.

Filipilinliklere 4:19”Şohratly Hudaýym Öz baýylygy bilen siziň,ýagny Isa
Mesihe degişli bolonlaryň ähli mätäçlikleriniň öwezini dolar”. Dawud patşa
nesil esaslandyryjysy ,onuň şejeresinden fiziki taýdan Isa Mesih gelen
bize nahilli Hudaýyň wadalary biziň ybadatymyzyň bolegi bolüşi mumkinligi
barasynda gowy nusga galdiran.

2-Şamul 7:25,27-29 “Ýa Hudaýymiz Reb,oz guluň hem onuň nesli hakda aýdan
sözüňi ebedi sakla-da,diýşiň ýaly et! “Sebäpi eý Ýysrayl Hudaýyi Hökümrawan
Reb Seniň nesliňi baky berkarar ederin” diýip guluňa Özüň aýan etdiň.Şoňa
görä-de guluň Sana ýüzlenip şu dilegi okamaga milt etdi.Ýa Hökümrawan
Reb,Sen Hudaýsyň,Seniň sözleriň hakdyr.Şu ýagşylyklary guluňa Sen wada
etdiň.Öz huzuryňda ebedi galsyn diyip guluňyň nesline pata bermek,goý,Saňa
hoş görünsin! Sebäpi ýa Hokümrawan Reb muny Özuň söz berdiň Seniň pataň
bilen goý guluňyň nesili baky pataly bolsun!”

Ezizler,egerde sizde ybadata mätäjlik bolsa bizlere habar goýberiň.Biz siz
uçin bilelikde ybadat edýas. Adlaryňyz efira goýberilmaýar. Rebbimiz
patasy hemme ýar bolsun ezizler.Hoş sag-aman boluň!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top