3:20

Ybadat edende oňüň wadalarynan peydalanyň

MP3

Salam eziz we gadyrdan doganlar we uýalar. Ybadat mowzugyna bagyşlanan
programmamyza höş geldinyz. Biziň edyan hemme zatlarymyz ýiman bilen
edilmeli.Aslynda hayatymyz ýimanä esaslanyb gürulan. Biz naharlanyas çunki
ol bize güýç berjegine ynanyars.Biz dostymyzy görmaga baryas ,çünki ol öz
sözüne sadyk bolup biz bilen düşüşmagyna ynanyars. Mesihiy hayatymyz hem
ymana esaslanyb gurylan. Hudaýy bizi söyandygyna we problemalarymyza alada
edişine ynanan yagdaýyda biz oňa ynanç bilen ybadat edip, oňuň jogap
bermagyne garaşib galyas.

Yone näme uçin biz Hudaýyň söýgisine ynanyars? Biz Hudaýyň söýgisine
ynanyars, çunki ol öz Mukaddes Kitabynda söüyşini aydan. Biz dostymyz
sozlerine ynanynymyz yaly önuň sözlerinede ynanyars, yone öraň güýçli
ynanyars. Hudaýyň Kitaby tä oňuň özine meňseb doly ynançly we ynanmaga
mynasip. Eger ol bizi söýar dyip aydilan bolsa dyimek ol söüyar! Hudaýy
bizi ybadat etmana çagyranda ol şony nazarda tutyar! Bu sapak siz
ybadat edeniňyzde Mukaddes Kitab size kömek edyanyny düşüntiryar. Siz
bulardan nahilli peydalanmagy owrenyarsynyz,buny ybadatynyzda ulanyň we bu
wadalary işde ulanyň.

Isa öz sözleri we biziň ybadatymyz ortasynda dogridan-dogry baglylyk
barlygyny aydan. Ol buny ajayib edip tassyklädy: «Mende mesgen
tutup,sözlerimni ýregiňizde saklasaňyz ,näme dileseňiz,size beriler”. Bu
ajayib wada bizi ybadatlarymyza jogap .Hudaýyň sözi biziň hayatymyzda
nahilli gatnaşyanyna,yagny näçe esse biz öňy berjaý etyanymyza
baglylygyny öwretyar. Biz Mukaddes Kitab näme hakda geplyanyni öýlamagymyz
gerek we gündaki yaşaýyşymisda Höş Habar taglymatyny emelde berjay etmege
hereket etmegimiz gerek. Biz ybadat edenimizde ybadata Mukaddes Kitab
taglymaty böüynça emel edişimiz we Hudaýya biziň yregimize gaplamaga
ruhsat etmegimiz gerek.

Biz ybadat edenimizde, Mukaddes Kitaby ökan wagtymyzda,ökänlarymyz barada
pikirlenende bu bizleri Rebbimiz bilen yakynrak bolmagymyza kömek edyar. Bu
yagdayda Hudaýy biziň mätajliklerimiz barada,maşgala mätajlikleri
,jemgýýet we butin dünyä barada ybadata meýil edyar.Mukaddes Kitab bizi
özimiziň hayatymyzda Hudaýyň iradasy bejerilmagi we şo bilen bille
Hudaýyň iradasi,onüň maksatynda başka adamlar uçin hem bejerilmaginy
öwretyar.Ybadatlarymyzda diňe öz bahbidimizi gözlemeli dal, «Dine mana ber”
dal,belki biz başka adamlaryň mätajlikleri hakynda-da öylamagymyz gerek.

Ezizler eger-de sizlerde hem ybadat etmek mätäjligi bolsa biziň saytymyza
habar yollaň. Biz siz uçin ybadat edyas. Atlarynyz efira
koyberilmayar. Rebbimiz merhemety barynyza yar bolsun ezizler. Hoş sag aman
boluň!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top