3:11

Isa şagirdlerine ybadat etmägi öwretýar.

MP3

Salam eziz radio diňleýji dostlar.Siz bilen düşüşyp düranymyzdan oraň
şat. Biziň programmamyz esasan Hudaýa bolan ybadata we şo bilen bagly bolan
mowzuklara ugrukdyrylan. Hudaý biziň gökdaki atamyzdyr.Onuň ýaly bolsa biz
Ol bilen gepleşip dürmagymyz oraň möhüm,tä ýerdaki atamyz bilen
geplaşenimiz ýaly. Egerde ýardama ýa-da maslahata mätaj bolsak biz dereww
bizden köpäk gören eziz atamyza ýüzlenýas. Hudaý biziň mätajliklerimizi oran
gowy bilýar,bu bilen Oňa ybadat etmaga hajat yok diyani dal. Asla! Hudaýa
ybadat edip dürmasak aragatnaşygymyz bözülýar.Ezizler geliň ybadat
hakyndaky Mukaddes Kitabdan bir aýaty geririp geçýan.Hazreti Isa
şagirdlerine ybadat etmagi öwretip şeýle aýatlary aýtdy:”Doga-dileg
edeniňizde,ikkiýüüzliler ýaly bolmäň.Olar göz uçin sinagogalarda,köçeleriň
burçlarynda durup doga okamagy halaýarlar.Size dogrusyny aýdaryň,olar eýyam
öz sylagyny alandyrlar. Emma siz doga-dileg edeninizde otagyňyza
girip,gapyny ýapyň-da,görünmaýan Ataňyza gizlinlikde ediň.Gizlinlikde
edileni görýän Ataňyz siziň sylagyňyzy berer.Doga-dileg
edeniňizde,butparazlar ýaly,boş sözleri gaýtalap durmäň.Olar köp sözlemek
bilen eşidileris oýdýärler.Olar ýaly bolmäň.Ataňyz size nämeleriň
gerekdigini Özünden dilemänkäňiz bilýar ähryň.Şonuň uçin şeýle doga dileg
ediň” :
“Eý gökdäki Atamyz! Adyň mukdaddes bolsun!
Patyşalygyň gelsin! Gökde boluşy ýaly,ýerde-de Seniň islegiň amala aşsyn!
Gündelik çöregimizi bize şu gun ber.Bize ýamanlyk edýänleri bagyşlanymyz
ýaly, Sen hem biziň ýazyklarymyzy bagyşla.
Bizi synaga salma,gaýtam bizi şeýtandan halas et.” Omin
Hezreti Isa bize şeýle ybadat etmagi öwreten eziz doganlar.Geliň biz hem
bille ybadat edip Perwerdigerimize öz minnetdarlygymyzy bildirýas.Hudaýym
bizi ýaratyp ýaşaýyş demini bereniň uçin Senen minnetdars.Hudaýym bize
ybadat etmagi öwret.Biz hem hezrati Isa ýaly Saňa týüs ýürekden ybadat edip
hemişe hözüruňde bolaýlyň.Nirede bolmaýylyň,näme etmaýyliň kim bilen
gepleşmaýyliň Seniň Mukaddes Ruhyň biz arkaly amäl edip Seniň söýgiň
hakynda başgalara bildiraýyliň eziz Atajan.Sen diri Hudaýysyň,Saňa deňi
yokdyr Hudaýym,biz elimizi açyp Seniň Mukaddes adyň bilen ybadat
etdik/Omin.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top