MP3

Salam hormatly radomyzyň moştaklary.Siz bilen efir arkaly düşüşup düranymyzdan tuýs ýürekden begenýan.Geliň bugunki mowzugymyzy adamlara has bolan ýone Hudaýa dogry gelmeýan insan tekepbirligi hakynda gepleşaýliň.

Tekepbirlik hakynda Mukaddes Kitapda oran kop ýazylan. Tekepbirlik hakynda bary aýatlary ökap çykanymyzdan soň bir netijä gelmagimiz mumkin.Tekepbirlik bu güna.Bu hemmä mälim diyip oýlaýas.Iň gyzygy başga zatda.Siz tekepbirlik diyende nämeni düşünýanyz? Tekepbir adam hiç kimi äsgermeýar,onuň özüni tütüşy,hereketleri tekepbirdigini bildirýar diyip jogap bermaginiz mumkin. Elbettde bu hem tekepbirlige girýar.Ýone tekepbirlik bu bilen çäklenip galmaýar.Onüň durleri oran kop.

Meselen kimdir sizden görä işini ýagşyrak bejerdi.Siziň buňa bolan garaýyşynyz arkaly anyk netije çykarmak mumkin. Tekepbir adam hemişe birinji bolmagy halaýar,hemme oňy magtamagyny isleýar.Mark Höşhabarynyň 9:35 aýatynda Rebbimiz Isa oturyp, Onkileri ýanyna çagyryp, olara: «Biri ilkinji bolmak isleýän bolsa, hemmäniň soňkusy hem hyzmatkäri bolmalydyr» diýdi.

Sizi haçandir,kimdir tankyt edenmi ýada nahillidir işiňiz hakda şeýle bir öz pikrini bilderenmi?Siz nahilli jogap berdiniz? Aýpyňa ykrar bolmaslyk,bagyşlaýyşy sorap bilmeslik hem tekepbirliň bir duri diyip oýlaýan.Tekepbirlik birdänika gelmeýar.Eger Mukaddes Ruh sizi tekepbirlikde ýaplaýan bolsa oňy boýun alyň.Ýoksam ol siziň ýüreginizde ýer tapyp düýup atýar.Dunýawyý adamlarda tekepbirligi görüp onçäkylym gýnanmaslygymyz mumkin.Ýone masihyý doganlarymyzda,esasada hyzmatçylarda bu zat görünýan bolsa gyzykdyrma düşüp galmagymyz giň däl. Dünýada bu zatlar haçan görünýar? Esasan puly kopelende ýada işi boýunça göterilende.Mesihiýlarda-na? Tä şol zady görmegimiz mumkin.Oňuň oýi ýokdy indi ullakan owodon oýi bar,tigiri ýokdy indi oňat maşyny bar,ol günlükçi bolup bazarlarda pul tapýady,indi bolsa ýagşy işi bar,onuň taglymady ýokdy,indi ol başgalary ökatýar.Onuň gözünde ol tä başgalar edip bilmeýan beýik işleri amala aşyrýan ýaly.We ol özi bilman ýagdaýda buýsanyp gidýar.Onuň gepleýişi,ýorişi, gatnaşmak usuly özgerýar.Bu oran gaýgyly ýagdaý.Bunuň ýaly doganlar uçin dinygsyz ybadatda bolmagymyz gerek.

Şonuň ýaly zatlar biz bilen bolmaslygy uçin biz hemişe gujurly bolmagymyz gerek.Hemme zat uçin Hudaýa şükür edip nägile bolman ýaşamagymyz gerek.Dawud pätyşä ybadat edeni ýaly ybadat etmagimiz gerek:” Eý, Hudaý, meni barla-da, ýüregimi bil!meni syna-da, pikirlerimi bil! Gör, men erbet ýoldan barýan bolmaýyn,ebedilik ýoluna meni ugrukdyr.”(Zebur 139:23-24).

Geliň tekepbirligi bir çete süýşirip Hudaýa mynasyp ýaşaýlyň.Rus halkynyň nakly bilen mowzugymyzy gutarýas.” Belent uçma,ýykylanynda gatty agrytýar”. Indi siz bilen höşlaşýas.Rebbimiziň merhemeti size ýar bolsun.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top