3:18

Başgalar bilen aragatnaşyk

MP3

Salam eziz radio diňleýjiler. Siz bilen ýene radio tolkunlary arkaly
düşuşyp düranymyzdan oraň höşaldyrys.Eziz dinleýjiler biziň başga
ynsanlara bolan aragatnaşygymyz näçe möhüm ähmiýete eýe,şol dogrusynda
biraz öýlap görenmysynyz?Biziň her birimizden Hudaý başga
ynsanlara,ýakynlarymyza,gonuşylarymyza gowý aragatnaşykda bolmagymyzy
isleýar.Mukaddes kitapda Mattanyň höşhabar kitapy bar.Şol kitapyň 7
bapynda başgalara bolan aragatnaşygymyz hakynda öraň öraň ajaýyp gepler
ýazylan.Onda şeýle diyilen: «Başgalary ýazgarmaň, ýogsam siz hem
ýazgarylarsyňyz, sebäbi siz nähili ýazgarsaňyz, özüňiz-de şeýle
ýazgarylarsyňyz. Haýsy ölçeg bilen ölçeseňiz, size-de şol ölçeg bilen
ölçeler.”Elbettde şol aýatlary ökanymyzda başgalara eden hemme işlerimiz
ýadymyza düşýar.Hudaý şol aýat arkaly-höküm etmek bize berilman diyip
aýdýar.Diňe Hudaý bu işi ämala aşyrmagy mumkin.Eger kimdir sizi
masgaralasa ýa-da üstiňizden gülse-na?Bunuň ýaly wagtda näme etmek
gerek.Elbettde kimdir men dererew onuň jezasyny bererdim diyip aýtmagy
mumkin.Dogry biz her birimiz özümüzi we ýakynlarymyzy hemişe goramagymyz
gerek.Ýone bu uruş jenjel bilen diyeni däl.Tersine dogry ýol bilen,gowy
gepler bilen.
Çunki Rebbimiz Isa Mesih aýdýar:eger kimdir seniň oň ýüzune ursa ,çep
ýüzüňi hem tutyp ber diyip.Elbetde beýle etmek esasan erkek kişi uçin
biräz kyn bolordy.Ýone älajsyz eger Rebbimizi söýsek we şol ynsana gowy
aragatnaşygy görkezmekçi bolsak käwagtlarda yza çekinmaga mejbur
bolýas.Elbettde biz birine aýnyksa size nisbeten ýamanlyk edýan ynsanlara
özümuzdaky bolan ýagşylyklarymyz we mährimiz arkaly gowy aragatnaşygymyzy
görkezmagimiz mumkin.Eger sizde bu kyn diyen sorag peýda bolan bolsa siz
haksyňyz.

Elbetde bize ýamanlyk edýan ynsan bizi görenligi uçin şeýle işleri ämala
aşyrýar.Ýone Rebbimiz beren guýç arkaly hemme zady edip bilýas.Biz diňe
aýyrym zatlara daýanan ýagdaýda kimedir ýagşy aragatnaşyk etmagimiz gerek
däl.Biziň birine görä edýan ýagşy aragatnaşygymyz hemişe tebigýy bolmagy
gerek.Iň möhümy biz ýagşy aragatnaşyk uçin ynsanlary saýlamagymyz gerak
däl.Hudaýyň göz onünde hemme ynsanlar bir ýaly bolony ýaly biz uçin hem
hemme ynsanlar bir ýaly bolmagy gerek. Başgaça ýagdaýda biz ikkiýüzliler
ýaly bolup galýas. Ezizler ýagşy aragatnaşygy maşgaladan öz ýakynlarymyzdan
başlamagymyz gerek. Egerde ýakynlarymyzy söýsek olara ýagşy aragatnaşykda
bolsak Hudaý başgalar uçin hem ýagşy aragatnaşykda bolmagymyza ýardam
berýar. Hormatly diňleýjiler şo bilen gepleşigimizi gutarýas we siz bilen
höşlaşýas. Höş sag aman boluňlar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top