MP3

Salam hormatly radio diňleýjiler.Ýenede siz bilen eefir arkaly sag aman duşuşup duranymyz uçin Hudaýa şükürler bolsun.Çunki her birimiziň haýatymyzy we gündäki maksatlarymyzy amala aşmagyna elbette Atamyzyň ýüz payz goşulmaklygy bar.Elbettde entek Rebbimize öz haýatlaryny tapşyrman insanlar uçin biziň geplerimizi duşundirip bermek biraz kyn.

Çunki olor gündäki ýaşaýyş kadaly dowam edýar diyip oýlaýarlar.Geliň hormatly radiomyz moştaklary bugunki gepleşigimiz arkaly siz bilen Mukaddes Kitapyň Rimlilere hatynyň 10 bapy hakynda gepleşsek.Şol bapyň 9 aýatynda şeýle ýazylan:” Şoňa görä-de, eger sen agzyň bilen Isa Mesihiň Rebdigini ykrar etseň, Hudaýyň Ony ölümden direldenine ýürekden iman etseň, halas bolarsyň. “

Diymek şol aýat arkaly halas bolmak uçin Isa Mesihy Rebbim diyip ikrar etmegimiz gerekdigini anyk bilmegimiz mumkin.Kimdir Rebbim diyip ikrar bolmagy uçin bolsa elbettde ol kişi Isa Mesih hakynda Onuň kimdigi we name uçin Oňy Hudaýyň Ogly diyip aýdyşymyz hakynda ýeterli maglumada eýe bolmagy gerek/Bunuň ýaly maglumada eýe bolmak uçin bolsa her birimiz dostlarymyza edil şol hakda gerekli maglumat berip bilmegimiz gerek.Ýagny biz buny Höşhabar diyip aýdýas.

Men koplanç doganlarymyzdan şonuň ýaly gepleri eşidýan,ýagny mende Höşhabar aýtmak ukupy ýok,men Höşhabar aýtmagy bilmeýan.Edil şol dostlarymyz uçin bir tanykly doganymyzyň aýdan gepi bilen jogap berrýan.Höşhabar aýtmak pesgeşi her bir mesihyýda bolmagy gerek.Her bir halas bolan insan başgalara hem nadip halas bolany hakynda aýdyp bermegi zerur diyendi.

Geliň eziz doganlar ýene ta şol bapyň 13 aýaty hakynda biraz söhbetleşsek.Ol ýerde şeýle ýazylan: «Rebbi çagyran her bir ynsan halas bolar». Şol aýat biz ýokarynda getiren 10 aýat bilen nahilli bagly ekenini gorýas.Şol aýata bir düşündiriş berib geçýas.Rebbimizi nadip çagyrýas.Elbettde bunuň uçin butin mähelle ýada butim äleme ses edip çagyrmak şert däl.

Buniň uçin addyý Rebbimiz uçin ýüregimizden ýer bermek we Onuň buýranlaryny we emrleri boýunça ýaşamak we bary günalerimiz uçin Hudaýyň onünde toba edip Isa bugun meniň ýüregime gir diyip aýtmagyň özi ýeterli.Hormatly radio diňleýji moştaklar eger siz bugun Rebbimiz bilen ýaraşmaga karar eden bolsanyz bu oran ýagşy. Häziriň özünde Rebbimiz Isa Mesihe bary günaleriniz uçin bagyşlaýyşyny sorap toba etmeginiz mumkin.Isa Mesih her bir insanda bolan her hilli günani bagyşlaýyşa we gaýtyp ol güna hakda ýatlamaslyk hakynda wada beren.Hormatly diňleýjiler eger sizde nahillidir soraglar peýda bolan bolsa arkaýyn biziň saýtymyzdan ulanyp sizi gyzyklantyran soraglarynyza jogap almagynyz mumkin.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top