3:57

Üzümlik syry

MP3

Bir näçe yýllar dowamynda men her gezek bu bolegi ökanymda bu gep
masihiylere başgalary imana getirmagi uçin aýdylan diyip öýlaýdym.Emma bu
ýerde Isa bu gepi bilen janlary halas etmaga çagyranyna hiç hilli
garşylygym yok.Bu şeýle manyny hem berýar.Gözegçiliklerime görä men
Mukaddes Kitabda “hasyl” “netije” we “haýyr işler”sözleri bir-biri bilen
ýeri çalyşan ýagdaýda düşuşanyny anykladym.Meselen Titusa ýazylan hatdaky
aýata uns beriň:”Biznikiler hem miwesiz ömür sürmez ýaly,mätäçlere ýardam
bermek arkaly ýagşylyk etmegi adat edinsinler.”/Isa geplýan sözlerini
düşündirişi şert däldi,çunki tebigata ýakyn ýaşan ynsan hasyl ýa-da miwe
sözleri gowy netijeni ýa-da haýatdaky lezzetli sowgatyň nyşanydygyny gowy
bilýar.Olar aşakdaky aýady gowy bilen bolsalar gerek.

“Ol akar suwlar ýakasynda ekilen.miwesini möwsüminde getriýan ýapragy
solmaýan agaç kimindir,ähli edýan işi onuna bolýar”. Aslynda hasyl ýa-da
miwe sözi gowy işler,gowy gylyk,gowy aragatnaşyklar we gowy pikirler
manysyny berýar.Çunki bularyň barysy töwerekdaki ynsanlar onünde Hudaýyň
gadyr-gymmatyny artdyrýar we Oňy beýiklýar. Şonuň uçin hem Isa :”Siz köp
miwe berseňiz bu arkaly Atam şohratlanar”,diendi. Eger siz Hudaýy siziň
içiňizdee Mesihe meňseş hasiýetleri ösdürmegine yol berseňiz içki hasyla
eýe bolýaňyz.Galatiýaliklere 6 bap 22 aýatny ýatlaň:”Mukaddes Ryhyň
miweleri bolsa
şulardyr:söýgi,şatlyk.parahatlyk,sabrlylyk,mähribanlyk,ýagşylyk,sadyklyk.ýum
şaklyk,özüne erk edip bilmeklik.”.Eger siz Hudaý siz arkaly işlamaga yol
goýsaňyz daşky hasyla ýagny netijä eýe bolýaňyz.Bu azaşanlara höşhabar
aýtmak dieni. Resuller haýatynyň her bir pursatynda hasyl getirmaga
mumkinçilk gözleanler. Resullerden Pawlys şeýle diyip ýazan:”Hemişe hemme
zadyňyz ýeterlik bolup,islendik ýagşy işe bol mumkinçiligiňiz bolar ýaly
Hudaý size merhemetini boldan boll bermegi başarýandyr”. Indi bolsa
üzümlik aralap ýraýliň. Kä bir şahalarda umuman hasyl yok,käbirlerinde
bolsa bir ikki baş üzümler asylyp dur,ýene käbirlerinde köp hasyl
etişiptir.Biraz ýreseňiz ol ýerde bir şahada iň köp hasyl etişiptyr.Isa
hasyl bermaýan şahalar hakynda: ”Mendäky miwe bermeýän şaha “,diyip
aýdan.Hasyl beren şahalaryny hem gördik dogrymy? Ynha şeýle hasyl berýan
şahalary bolsa bagban pudaklaýar arassalýar we seredýar. Ol bu şahalardan
köprak hasyl almaga garaşýar. Atamyz Hudaý hem biziň haýatymyza şahsý
ýagdaýda özi aralaşýar we işleýar. Näme uçin diyip sorýarsyňyz? Çunki biz
hasyl bermek uçin ýaradylandyrys. Sizden bir zady sorajak bolýan. Şol
wagtaçenli näçe hasyl getirdiňiz? Näçe içki hasyl we näçe daşky hasyl
getirdiňiz? Bu öýlap görmäga mynasyp. Haýatyňyza we özünuze nazar
salyň.Siz üzumzardaky haýsy şahalara meňsýaňyz? Hudaý her birimiziň
haýatymyza biperwaý däl.Ol biziň her bir pursatymyzda biziň
ýanymyzda.şonuň uçin köp hasyl berip Oňy razy edeýliň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top