4:57

Ulakan üstinlige etişen adamlaryň adatlary

MP3

Salam. Biz aýallar eje häsietinde hem aýal hasiýetinde hem aşakdaky
görkezilýan maglumatlara amal etsek özümiz hemde perzentlerimiz uçin hem
peydaly bolýar. Çunki bu zatlara amal edan aýal perzentlerini hem şoňa
öwretýar.Haýatynda köp üstinlike ýetişen adamlar hätirjem ýaşamak,
bahtlyrak bolmak we enede önümli işlemek uçin näme komek berýar? Olor
özleri hakynda gaýgyrmany bilýarlar.Buniň ýaly adamlar oýanandan soň
işleri hakynda öýlab gitmýarlar. Güniň başlanyşyny özleri uçin aýyrýarla.
Onda daňdan olar näme edýarlar? Geliň şolar bilen tanyşyb çikýas. 1)Öraň
ir ukudan turmak. Elbetde wakt oraň gymmat nygmatdyr.Buny düşünen ýeňiş
gazanan adamlar säher 5:30: 4:30: we hatta 4:00 da dürmaga adatlanan.Olar
diňe öz wagtlary üstinden höküm darlyk etmaga dal ,belki dogrudan hem
möhüm işlerini irden başlamaga howlukýarlar.

Her çezek öz öýanýan wagtyňyzdan 15 minut oňrek dürmaga adatlanyň.Oýanýan
wagtyňyzy her gun 15 minut oňa surib assa-ýwwaş ir turmaga öwreniň.
2).Maşk etmek irden fizik taýdan gujurli bolmak uçin ýoga ya-da başka bir
maşklar bilen meşgullanyň.Maşklar sizi diňe sagdin edib galmasdan erkiňiz
de berk edýar we stresslara garşy dürmaga hem kömek edýar. Maşk etmek
uçin wagt bellab alyň.Bir sagatly maşklar sizi ýadatyb goýmagy
mumkin.Şonuň uçin 10 minut ýüwürme,ýöremek we tans etmek maşklary bilen
maşgullanmak mumkin. 3) “Kuwwat uçin müddet” sagaty. Höwesiňyz
sönmesligine hiç kim kepillik berib bilmýar. Şoniň uçin hemişe özünizi
ruhlandyrmagyňyz zerur. Buny gowy bilen üstinlik gazanan adamlar
özündaki kuwwaty aşirmak uçin änçeme wagt başlýarlar. Ahr siz bir
wezipeni berjaý etmani dowam etmegiňiz uçin ruhyý taýyn bolmagyňyz möhüm!

Bi näçe wagtyňyzy gaýratlylygyňyzy aşyrmak uçin hyzmat edýan hekaýalar we
meşhur adamlaryň geplerini ökämägä aýryň. Minnetdarlyk ýazilýan gündelige
ýazyň. Takdyryň size berýan sylaglarynyň gadryna etmegiň özi bir bagt.
Her guni minnetdarlyk edip üstin çikan adamlar geljekde ynanç we
ruhubelentlige ýetişýarlar we özleriniň dünýä garaşlaryny ene-de
giňaltiirýarlar. Her guni haýtyňyzdan kanagatlaňdiriji bir sebäpni ýazip
baryň .Kiçik ýeňişleri sanap barmaga adatlanyň.Ynsan öz wijdanyna garşy
bölmän.özüne ýaraýan iş bilen meşgullanýarmy ýa-da yokmi? Bulary ol daňda
hel etib almagy gerek.Daňgdan üstünlikli adamlaryň eradasy öýanan bolýan
eken .Şondan peýdalanyb olar özi uçin müşgil hasaablýanan wezipeleri
bejerib alýan eken.

Bu yol bilen işni hl etmek aňsat we tekiz geçýar.Her gun uçin iň bir kyn
wezipeni tänläň we ertirki naharaça ony berjaý etmagi özüniz uçin adata
öwriň/Irdanki bir sagatyňyzy ýan ýoldaşynyz bilen arabaglanyşygyňyzy
berkitmek uçin aýryň. Ol bilen planlaryňyz, finans ýagdaýlaryňyz hatta-da
gyzykyşlaryňyz barada söhbetleşiň.Bu size oloryň haýatynda öz ornünyzy
saklab galmaga kömek berýar. Esasan dangdan pikirler jemlenen bolýar. Şoniň
uçin är-heleýy söhbetlerini adata öwirmek öraň möhüm. Hatt-da heptede bir
gunni ertirki düşüşmak guni edip bellemek hem mumkin.Bille bir ýakynrakdaky
kafeä baryň we bir az açik howada gezelenç ediň. Bu ikkiňize hem her
taraplaýyn peýdaly.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top