5:03

Her bir aýal öz ärine söýgili bolmagy isleýar

MP3

Aýallar uçin maşgala bagtyndan ýokary hiç zat ýok.Olor maşgalasynyň bagtly bolmagyny halaýarlar.Ýone käwagt bilib bilman maşgalada sowukçylyk düşmagine sebäpçi bolup galýarlar.Çunki är hem aýal hem butinleý başga bir dünýa. Bu ikki jynsyýet wekilleri asla bir birlerine menzemeýarlar.Şonuň uçin hem bagtly maşgala eýe bolmagy halaýan aýallar ärlerine olaryň haýsy häsiýetleri ýakyşyny haýsy birleri ýakmaslygyny bildirip goýsalar ýaman bolmaýar.

Erkeklere aýallarynyň haýsy häsiýetleri ýakyp nämeleri makul gelmeýanyny,nämeler olary täsin galdyrýanyny,haýsy bir taraplary ýaramýanyny .Şol ugurda barlanyş alyp baran alymlar aşakdakylary anykladylar.Aýallaryň erkeklere ýaraýan oň häsietleri:şadýanlyk,haýata bolan söýgi,erkek öz meseleleri hakynda geplaninde uns bilen diňlaýan,äriniň dostlaryny açyk ýüz we mulaýymlyk bilen garşy alýan,öýini ykjam tutýan,erkegiň kemgepligini kemçilik diyip kabul etmeýan,äriniň harakterindaky bar kemçiligini we näzik tapalaryny dogry düşunan ýagdaýda nahilli bolsa şeýleliginde söýan,içki duýgysy guýçli bolsa,gerek bolsa barlygy bilen ärini hemaýat edýar,ärini dunýadaky iň çakgan,ussat erkek diyip bilýar,äriniň göwnüni tapyp bilýar.

Bu häsiýetler sizde bar bolsa diymek maşgalanyz bagtly,ýone bu häsiýetleriň käbirleri sizde bolmasa düşkünlige düşmeň.Bu häsiýetleri ozünuzde peýda etmegiň hiç kyn ýeri ýok.Diňe şol zady hemişe ýadyňyzda saklap şol häsiýetleri peýda etmaga hereket etmseňiz ýeterli.

Gorýanyz wagt geçmagi bilen ozol sizde bolman häsiýetler peýda bolýar.Bu sanap geçen häsiýetlerimiz erkeklere ýaraýan häsiýetlerdi.Indi aýallaryň erkeklere ýaramaýan oň häsiýetlerini sanap geçýas: äriniň böş wagtyny meýileşdirmaga çalyşmagy,äriniň geçmişini köwlemegi ýaratýan,ýumşak oýunçaklary ýagşy göruşi,bilgişleýin äriniň gabanjanlygyny öýatmaga çalyşmagy,gereksiz naz etmekleri,öýde arassalyk we tertip oturtmakdan möhüm iş ýok diyip hasaplaşy,şahsyý aragatnaşyklar bilen bagly gepleri joralaryna aýdyp,edi mähalla jar etmek,ärine ýakmak uçin her hil manysyz gylyklar etmek.äriniň mähirliligine jogapsyzlyk etse,diňe öz göwresinden nalap gezmagi.Ine aýallaryň erkeklere ýaramýan oň häsiýeti.

Sizde ine şol sanap geçen häsiýetlerden biri bolsa we bu ärinize ýarmasa elbettde bu häsiýetinizden boýun gaçyrmagynyz gerek.Bunuň hiç kyn ýeri ýok.Hemişe adatdaky ýaly şol häsiýetinizi etmekden oň ine şol öwitleri ýatlap özünizi bir näçe minuda tutup dursanyz hemmesi ýerinde bolýar.

Bu häsiýetinizi görkezmekden oň hemişe togtaň we özünize beýle etmesligim gerek diyip aýdyň.Uzagy bilen uç dört gezek özünizi tutyp dursanyz sonunan özünizdaki ýaman häsiýetinizden azat bolýanyzy görýanyz.Iň möhümy ärinize sidaki haýsy häsiýetiniz ýakýar,haýsy häsiýetiniz ýaramaýar şony bilip alyň we şoňa görä iş tutyň.

Bu siziň maşgalanyzy we ortadaky aragatnaşyklary berkleşdirmege ýardam berýar.Ärinize nahilli aýallar ýakýanyny bilip alyň we şonuň ýaly aýal bolmaga hereket ediň.Kbir hasiýetlerinizi we gyzykyşlarynyzy gurban etmaga dogry gelsede maşgalanyzyň bagty uçin şeýdiň.Äriniz sizdaki hereketleri elbettde görýar.Ol hem şoňa degişli jogap gaýtarýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top