4:35

Hudaý ybadatlarymyza jovab berýami?

MP3

Salam.Biz aýallar käwagt özümuzi oran ýalňyz duýars. Dostlarymyzýan ýoldaşymyz,perzentlerimiz bolsa hem, olar bizi eterli düşünib
bilmaýarlar. Onda kim düşunib bilýar. Diňe Ýaradyjimyz bizi düşunib
bilýar.Ryhyý kemçiliklerimiz,mätajliklerimiz,derdlerimiz hemmesini Oňa
dökib salýars.Ondan pena tapýas. Hiç kim kömek edip bilman galanda Hudaýyň
onune barýas.We bu oraň ajaýyb. Hudaý edil ynha şol merhemetni öz
perzentlerine beran.Islan wagtyngda Hudaýy bilen gepleşib bilmek.Onuň
söýgisine,goldamaklygyna,merhemetine eýe bolmak bu ullakan sylag.Emma
gynansakda hemişe hem şeýle bolmaýar. Hemişe hem islän zadymyza ýetib
bilmýas. Eger hemişe islan zadymyz taýyn bolsa,ryhyý
haýatymyz,maksatymyz,öz ähmietini ýitiran bolordy.Hiç kim bir ýeri
agrymagyny,kynçylyk görmägi,pula mätäj bolmagy,amatsyzlyga düşüşmagy, ýaman
şertlerde ýaşamagy islemýarlar. Şeýle ýagdaýyda ýaşamaslyk uçin ybadat
edýar. Göz onünize getiriň-hemme sagdyn,oňat haýat geçirse Hudaý bilen
nahilli gatnaşyk bolýar.Onda Hudaý hudaý däl islegleri amala aşyrýan jine
öwrelip galmaýarmy? Hudaý bilen gatnaşyk etmak hem hakyky däl bolup
galýar. Diňe bir zat almak uçin Hudaý bilen gatnaşyk eden bolordyk.Her
gezek ybadatyňyza jogap alyp bilmanizde öz-özünuzden söräň:” Näme uçin
Hudaýdan öýkelemegim gerek,meniň aýdymyma öýnamany uçinmi?” Eger Hudaý
haýatymyzda birinçi we iň möhüm orunda dürsa,hiç haçan Hudaýydan
öýkelemýas.Şeýle bolmagy hem gerek.Emma geljegimizi görüp bilmesek hem
Onuň biz hakymyzda maksaty nahilli ekenini bilmesek hem Oňa ynanmagymyz
gerek. Gelejek ýa-da Hudaý ýolundaky maksatlarymyz hakynda öýlasak öz
aklymyz çyzygyndan çeta çikmän ýagdaýda öýlaýas we göz onüne
getirýas.Yone bu göz onünimize getirmagimiz Hudaýyň garaýyşy onunde diňe
deňizden bir damja ýaly .Şeýle eken Hudaýyň haýatymyzda edýan işlerine
düşünmesek hem Oňa ynanyp gadam atmagymyz gerek.

Musa hakynda öýlaň.Hudaý oňy Firawn onune göýberýanynda onuň gepe
ukypsyzlygy,ýa-da bolmasa geplende nogsany bardygyny bilýardy.Musa şony
bahana edip,bu işden boýun towlamakçy hem boldy.Emma Hudaý onuň
kemçiligini düzetmedi.Namuçin?Hasany ilana öwüren,Musanyň elini pis
keseline öwrüp,ene öz halyna getirän Hudaý Musanyň şol nugsanyny bejerip
bilmesmidi.Elbette düzetib bilerdi.Düzetmesliginiň sebäpi bardy.
Resullerden Pawlus hem Hudaýdan “oňy garşy gyssaýan bir tikenr”ni alyp
taşlamagy haýyşt edende Hudaý oňa nahilli jogap bereni ýadyňyzdamy? Geliň
şo bölegi Mukaddes Kitabdan okaýas:” Özüme şeýle beýik ýlhamlaryň
berlendigi sebäbpli gopbamsyramaz ýaly,maňa şeýtanyň bir ilçisi,ýagny
bedenime ezýet bermek uçin bir tiken berildi.Ony menden aýýrsyn diýp Rebbe
uç gezek ýalbardym. Emma Reb şeýle diýdi “Saňa beren merhemetim
besdir,sebäbi Meniň gudratym ejizlikde kämilleşýandyr” (2 Korintoslar 7-9)
Şoniň uçin Hudaý ýbadatyňyza “Howwa” diýip jogap bermese, asla düşkünlige
düşmeň.Bu hem Hudaýyň maksatynyň bir bölegi. Ryhýy haýatymyz hakynda bilmagi
isleseňiz biziň saýtymyza girib öz tejribeňizi baýatyň/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top