3:59

Boýun egmek hakynda

MP3

Bu aýallar uçin öran seýrek mowzuk ýagny şol pursatda ýokary derejedäki
mowzuklaryň biri. Boýun egmek Hudaýyň bize beren iň möhüm häsiýetlerinden
biri. Bu häsiýet aýallaryň bezegi.Bu häsiýet olary goraýar.Şol häsiýet bilen
maşgala gülläp ösýar. Tersine bolsa-na?Aýal tekepbir bolup,mende hem namys
bar,name uçin indi sen aýdanyň bolýan ekeni diyip ärine boýun
egmese,maşgala ýykylýar.Biz bugunki zamanda erkek bilen aýal deň hukukly
diyen sözlere öwrenip galdyk.Häzirki aýallar pul tapmakda,maşgalany upjun
etmekde erkeklerden galyşmaýr.Olory häzir her bir pudakda görmek
mumkin.Olardaky bunuň ýaly mumkinçilikler käwagt öýlanmasdan ýaňlyş edýan
aýallara öraň oňaýly gelýar.Bir nakl bar.Aýal öýiň guruluşynda bir kerpiç
goýan bolsa hem öýi men gurdym diydi.Bu gep az-kem dogry.Biz aýallar
erkeklerden galyşman zahmet edýas diyip käwagt ärlerimize boýun egmek
gerekdigini unutyp goýamyzakmy?Boýun egmek bu gul bolmak däl ýa-da biziň
deň hukukly bolmagymyza hiç hem halakit bermeýar.Bu biziň wezipemiz.Bu
Ýaradanyň eradasy.
Ol hemişe ärlerimize boýun egmegimizi isleýar,çunki Ol bizi şeýle
ýaradan.Äriň islegleri sizikine deň gelmese hem,oňa boýsunuň.Şol arkaly
bereket alýanyz.Hezräti Dowudyň Zebur kitapynda şonuň ýaly sözler
bar:”Boýun egýanlary dogry ýola başlaýar pahyrlara Özi ýolbaşçylyk
edýar.Özüniň äht düzgunlerini tutanlar uçin Hudaýyň hemme ýollary merhemet
we hakykatdyr”.Ýa-da bolmasa :”Geçen wagtlarda Hudaýa umut baglan mukaddes
aýallar hem özlerini şol usulda bezep,ärlerine boýun egýadylar.” Meselen
Sara bibi Ybrahymny jenabym diyip,onuň geplerine gulak asdy” Ýene “Mesihden
nasyhat alyp,siz aýallar hem öz ärlerinize bouýn egiňler.Hudaýyň Sözüne
ynanmaýan käbir kişiler siz aýallaryň är-namys,päk özüňi alyp baryşyňy
görüp,iman hakda bir gep aýtmasdan oň haýran galsynlar.Howwa boýun egmek
bizi bezýan eken.Bu arkaly biziň namysymyz basalanmaýar,tersine boýun egmek
siziň namysyňyza täsir etmeýar.Maşgalany haýyry uçin boýun egmek iň zerur
adat hasplanýar.Eger maşgalanyz asuda bolsa maşgalanyzdakylaryň ýüzlerinden
bagt nurlary seçilip dursa,başgalar onunde bundan tapowutlanmýaňyzmy?Hudaýa
nahilli boýun egseniz äriňize hem şeýle boýun egmek gerek.Çunki Hudaý
erkegi maşgalanyň başy edip ýaradan.Maşgalaňyzyň başyna bolsa boýun egmek
gerek.Töweregimizde akyl-paýhasa taýsyz,akylly we alym aýallar bar.Ýone iň
akylly aýal bu ärine boýun egýan aýaldyr.Bunuň ýaly aýal hemişe äriniň
hormatynda bolýar,äriniň garyndaşlary hem bunuň ýaly aýaly başgalara
gorelde edip görkezýar. Müňkürlik aýallary bolsa şol wagtaçenli hiç kim
aklaman. Dikdüşdi aýallar haýatdan özlerine digşlisini alyp bolonlar we
alýarlar hem.
Gadrly diňleýjiler siz hem şol ikki durli taýpa aýallary bilseniz
gerek. Olaryň haýatlaryndan özünize degişli netije çykaryp alansynyz diyip
öýlaýas. Söhbetimizi diňleniniz uçin minnetdars.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top