4:28

Bahtly dürmüş

MP3

Salam gadrdan dinglejiler. Bahtly dürmüş geçirmagyň birinçi düzgüni bu

gabanjaňlyk etmely dal bolsa ikkinji düzgun bu söügülisining raýni nazara
almakdyr. Şü gun sizler bilen şu barada paylaşmagy karar etdik. “Haytimda
kän ýalňyş etmegim mumkin ýone hiç haçan söyub ölenmern”diyan eken
Dizraeli. We ol şeyle yol tütdi hem. Ol ottiz bäş yaşinça ölenmedi.Soňünan
elli yaşa dolan saçlaryna ak görunup başlan bay-döwletly dul ayala
söygisini bildirdi. Bu söygimidi? Yok elbette. Oniň söymesligini ayal hem
bilerdi. Önuň bayliklariny eýelemek uçin öyleneni hem bilerdi. Şoniň uçin
önüň häsiýetiny bilib almak uçin “Bir yil garaşmaly bolyaňiz”dyib şert
goydi we şü muddet dolanson oňa durmüşa çikdy. Öran gelişiksiz eşidilyar
dogry dalmi? Emma paradoksa ser ediň Dizraelniň nikasy bütin dünyadaky iň
dogry we amadly nikalaryň biri bölüp çikdi.

Dizraelyň tanlan bay we dul ayalynda na yaşlyk, na owodanlyk, we na
kesgir akly bardy. Geplan wagtynda ol özünüň edebiýat , tarih ugurunan
sowadsyzlygyny bildirib gülkünç yalňyş goýberyady.Aydaylyň ol greklar ya-
da rimlikler birinçi dörenyny bilmyadi. Kaysy atyr gowrakdygyny ya-da
öyde mebel nahilli goýmagy bilmyardy. Emma ol maşgalada iň esasy zat –
äry bilen bolan aragatnaşykda ökdedi. Ol öz isleglerini Dizraeliň
isleglerinen garşy göymana çalyşmyady. Dizrael gün boyi işkarlary bilen
söhbatlaşyb yadab öyiňe gelib öz şöwa kör we köp gepleyan ayaly Mery Enn
bilen gurleşib dynç alib rahatlanyardy. Öý onüň uçin ekeje yregy rahat
tapyan we ayaly Mery Enn mähryny alyan erdy. Garry ayaly bilen geçiren
wagtlary oňuň uçin iň bahtly wagtlarydy.

Ol gündiz işde bolyan gepleryň barisiny gepleb bermak uçin her akşam
gemgyýet palatasynan öýne Meri Ennyň yanina howlukib gelayrdi. We ol näme
işe el urmasin hemişe şowly boljagina inandirib düryan ayalyniň kömegini
düyardy. Bü bolsa öran möhümdir. ÖTTUZ YIL DÖWAMINDA Meri Enn diňe Dirzael
uçin yaşady. Hatt-da öz bayliklary adamsynyň gam-güssasyna yaranyni
gadrlyady. Şöniň jogabyna Dizrael oňi öz gahramanyna öwürdy. Önüň özi
garamayak bolan bolsada ayalyny mer gatlagyna beygeltmek uçin koroliň
ayaly Wiktoriya razyçikiginy aldy. We 1868-nji yil ol Bikanswild
wikontessasy derejesiny almana gazandy. Nahilly şowa kör we köp geplyan
bolsada Dizrael adamlaryň yanynda tankyt etmyady. Bir gezegem ayalyny
aýýplamady egerde biry tankidlamakçy bölan yagdayda derrew yanyny alyardy.
Mery Enn kesgir ayal daldy şeyle bölsada öttüz yil döwamynda adamsyny
maktab buýsanyb yaşady. Bü naämä alyp geldy? “ Biz öttüz yil bille yaşadik
we men ol bilen sähelçe wagtam bizar bolomol” dyidy Dizrael. Öz
nöwbatynda Meri Enn hem Dizrael hayatinda iň ezizdiginy hiç kimden
yaşyrmady. Bu nahilly netijä alyb geldy? Henry Jeyms “ Başkalar bilen
aragatnaşyk edende bilmek zerur bolan iň birinçi zat(egerde bünüň
bizlere ziyany etmese) olar özlery hälança bahtly bolmagyna mumkinçilik
bermely” diyb aydipti.Bu jümle naçe gaytalanmaga layýk. Egerde siz öz
maşgalanyzy bagtly etmekçi bölsaniz öz onda ikkinji düzgünne emel etmeli
bölyaňiz — adamyňyzy öz böluşuny düzedişe çalyçmaň!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top