4:03

Imanňyň kyn yoly

MP3

“Men saňa öwüt bererin,ýöremeli ýoluňy salgy bererin,maslahat bererin,sende
bolar Meniň nazarym.”(Zebur 31:8)

Salam ezizler. Bahar ilçisi ýaly men Gülälek siziň ýürekleriňize ýylylyk
bermek uçin ýene geldim.Edil şo günlerde ýylylyk bize oran zerur. Günler
sowuk. Bu ýylky gyş hem sowuk gelýar. Yklym özgerýar. Emma bizi ýaradan
Hudaý hiç haçan özgermaýar.Ol oň nahilli bolan bolsa häzir hem şeýle.Bize
paýgamber Dawut ýazan Zebur kitaby arkaly göwnümizi göterýar: «Men saňa
öwüt bererin,ýöremeli ýoluňy salgy bererin,maslahat bererin,sende bolar
Meniň nazarym.” Bu aýat size makul boldymy?

Sizi bilmedi ýone maňa edil şo wagtda Hudaýyň ýolbaşçylygy gerek. Onuň
dolandyryşyna mätäjdirin.Ýadyňyzda bolsa geçen gezek Rut hakynda
söhbetleşiptik. Siziň pikriňizçe Rutyň gaýnenesi bilen özi uçin ýat bolan
ýurda gitmek aňsat bolonmy?Bu karara gelmek onuň uçin kyn bolondyr.Onki
söhbetimizde aýdanymyz ýaly Ysrayylyk maşgalasynyň bikäsi bolan Nagomy äri
bilen ogullary olenson Moawda artyk galyp bilmesligini aňlady.Ol
gelinlerine :”Baryň,ikiňiz hem ejeňizikä gaýdyberiň.Maňa sizleri özüm
bilen alyp gidip bilmerin.Indi men sizlere öýlener ýaly ogul dogrup bilmen”-
diydi. Deslap ulakan gelini hem bu gepe razy bolmady,emma Nagomy
gyssandyraweranson ahry oz ene-atasynykyna gitdi.

Bu arada änçeme wagt geçendyr Nagomy Rutny razy etmek uçin hem änçeme wagt
sarp eden diyip oýlaýan. Rut aslynda Moawly bolup ýaşlygyndan butlara sejde
edýan maşgalada ýaşan bolsa hem dürmüşa çykyp Ysraýylyk maşgalada ýekeje
Hudaý hakynda eşiden.Bu biziň takmynymyz emma hakykata oran ýakyn takmyn.
Ýekeje Hudaý hakynda eşiden Rut gaýnenesi bilen ozi uçin ýat bolan ýrda
gitmek aňsat bolman.Eger ol Moawda galsa,töweregindäki tanaýan kişiler ,ene-
atasynyň we dostlarynyň ýanynda bolordy.Gaýnenesi bilen gidende –nä? Ol
ýerdaki adamlar Rutny nähilli garşy alýarlar.Dul aýaly nädip garşy
almaklary mumkin? Dürli hil gep-sözler bolmaýrmy?Şonuň ýaly bolmagy
anyk.Yone Hudaýa bolan imany we ynançy bunuň ýaly oý-pikirlerden ýokary
geldi.Kyn bolsa hem gaýnenesi bilen Baýtullahama gitmäga karar etdiler.

Ol onuň onunde nämeler garaşýanyny bilmesdi,ýone Baýtllahamda oňy söýan
Hudaý garaşýady.Hudaý onuň uçin hakykyý haýat we geljek ýan ýoldaş tanlap
goýandy.Bizin haýatymyzda hem şonuň ýaly kyn pursatlar bolýar.Hudaýa bolan
imanymyz sebäpli aňsat haýat geçirmakdan boýun gaçyryp bolsa hem Hudaýyň
aýdany ýaly haýat geçirmaga dögry gelýar. Emma şonuň ýaly etsek kynçylyklar
artynda bizni Hudaýyň merhemeti we bereketi garaşyp dürýar.Haýatda köpçilik
hilegärlik we wyždansyzlyk bilen aňsat haýat geçirmak we aňsat pul
taapmakny tanlaýarlar.Hudaýy söýanler bolsa kyn bolsa hem iman yoluny
tanlaýandygy anyk. Eger siz hem şo yoly tanlan bolsaňyz asla düşkunlige
düşmaň,bu kynçylyklar artynda Hudaýyň merhemeti garaşyp dur.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top